Hyppää sisältöön

Vuonna 2020 päättyneiden hankkeiden tuloksia

Hunajakennodiagrammi, jossa jokaisen 8 kennon sisällä on tekstiä.
Diagrammi Siemenpuun tuloksista 2020

Lataa alta Siemenpuun englanninkielinen tulosraportti vuodelta 2021.

Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Foundation for Ecological Recovery (FER)(Mekongin alue & Myanmar): Mekongin energia- ja ekologiaverkoston (MEE Net) työ 2018-2019 Myanmarissa. Hankkeen kesto 22 kk, Siemenpuun tuki 139 957 €

Hankkeessa laajennettiin yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten tekoa Danun autonomisella alueella Shanin osavaltiossa, tehtiin lainsäädännöllistä ja mediayhteistyötä Shanin sähkölain uudistamiseksi, tehtiin selvityksiä vaihtoehtoisiin energiasuunnitelmiin ja sähkönsäästöön liittyen sekä jatkettiin Mekongin alueellista kampanjayhteistyötä.

Hankkeen myötä paikallisyhteisöt voimaantuivat kestävämpään luonnonvarojen hallintaan, Shanin osavaltion edistyksellinen sähkölaki hyväksyttiin, kansallisen sähköverkon ulkopuoliset energiaratkaisut sisällytettiin Myanmarin energiasuunnitelmaan sekä alueellinen järjestöyhteistyö lisääntyi kiinalaisten järjestöjen kanssa Mekong-jokeen liittyen. Hankkeen hyötyjinä olivat ympäristöselvityksissä mukana olleet 40 kyläyhteisöä, joissa naisten ja nuorten osuus toimintaan osallistujista oli noin 40%. Shanin osavaltion uudesta energialaista hyötyy koko osavaltion väestö (5,8 miljoonaa ihmistä) sekä uusiutuvasta ja pienimuotoisesta energiantuotannosta miljoonat muut ihmiset koko Myanmarissa.

Lue uutinen 12 vuotta kestäneen kumppanuuden tuloksista.

Renewable Energy Association of Myanmar (REAM)(Myanmar): Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla. Hankkeen kesto 26 kk, Siemenpuun tuki 43 000 €

Hankkeessa otettiin käyttöön Myanmarin keskiosien kuiviin olosuhteisiin kehitetty vedenpumppaus- ja tippukastelujärjestelmä. Hankkeen tuloksina olivat ruokaturvan ja tulotason paraneminen suorina hyödynsaajina olleiden 21 viljelijäperheen (130 henkilöä) keskuudessa. Kastelulaitteistojen asennukseen ja käyttöön koulutettiin 27 viljelijää, jonka lisäksi joukko muita kiinnostuneita viljelijöitä sai tietoa uusiutuvasta energiasta, kestävistä viljelytavoista ja maataloustuotteiden markkinoiden toiminnasta. Hankkeen vaikuttamistyö- ja tiedotusmateriaali tavoitti viranomaisia, järjestöjä ja suurta yleisöä. REAMin perustama revolving fund-rahasto tukee jatkossa uusien köyhien viljelijäperheiden liittymistä ohjelmaan. Siemenpuu sai hankkeen tukemiseen rahoitusta myös EKOenergian ilmastorahastosta.

Association Malienne pour l’Appui et la Promotion des Initiatives Locales (AMAPIL)(Mali): Aurinkosähkön kehittäminen Nossombougoun maaseutukunnassa Malissa. Hankkeen kesto 12 kk, Siemenpuun tuki 17 000 €

Hankkeessa aurinkosähköistettiin kaksi äitiysklinikkaa Koulikoron alueella Tamani Soban ja Ouralan kylissä, joissa ei ole sähköverkkoa. Äitiysklinikoille asennettiin valaistuksen lisäksi hygieniaa lisäävä vedenlämmitysjärjestelmä sekä jääkaapit rokotteiden ja lääkkeiden säilyttämistä varten, mikä hyödyttää koko yhteisöjä. Hanke vahvisti terveydenhuollon paikallista hallintaa ja omistajuutta, sillä klinikoiden työtä koordinoivalle kyläläisten komitealle annettiin koulutusta laitteiden käyttöön ja huoltoon. Hanke lisäsi myös paikallisesti tietoisuutta uusiutuvasta energiasta ja ympäristökysymyksistä paikallisradio-ohjelmien ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Kylissä on yhteensä lähes 5000 asukasta. Siemenpuu sai hankkeen tukemiseen rahoitusta myös EKOenergian ilmastorahastosta.

Metsät ja rannikkoekosysteemit –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Sahabat Masyarakat Pantai Kalimantan (SAMPAN)(Indonesia): Suojelualoitteiden kiihdyttäminen toimeentuloa ja ympäristöä parantavan yhteisömetsätalousohjelman avulla. Hankkeen kesto 22 kk, Siemenpuun tuki 41 000 €

Hankkeessa suojeltiin mangrove- ja turvesuometsiä yhteisömetsätaloutta edistämällä sekä vahvistettiin koulutuksilla kyläyhteisöjen kapasiteettia hallinnoida metsiään (mm. torjua metsäpaloja) ja hankkia vaihtoehtoisia toimeentuloja (rapujen ja hunajan tuotanto ja mangroven hedelmien jalostaminen). Hankkeen aikana virallistettiin yhteisöpohjaisen metsänhallinnan lupa yhteensä 26 244 hehtaarille, perustettiin monilajinen taimitarha mangrove- ja turvemaiden ennallistamiseksi sekä ennallistettiin kylien heikentynyttä metsiä istuttamalla yli 260 000 taimea.

Hankealue käsitti yhdeksän kylää. Suorina hyödynsaajina hankkeen toimintoihin osallistui 589 asukasta, joista naisia 183. Hankkeesta hyötyivät metsälupien muodossa 9 kylän kaikki 11 810 asukasta.
 

Sustainable Development Institute (SDI)(Liberia): Yhteisömetsätalousrakenteiden vahvistaminen toimintakyvyn edistämiseksi. Hankkeen kesto 18 kk, Siemenpuu tuki 42 000 €

Hankkeessa vahvistettiin talous- ja genderkoulutuksilla Sinoen maakunnan Tarsuen yhteisön osaamista ja vastuullisuutta yhteisön metsien hallinnassa sekä sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa. Lisäksi yhteisöä tuettiin metsänhoitosuunnitelman kehittämisessä sekä toimeenpanossa. Kansallisella tasolla tuettiin Liberian yhteisömetsäorganisaatioiden liittoa vaikuttamis- ja seurantatyössä sekä kehitettiin sen jäsenistön kykyä solmia oikeudenmukaisia ja yhteisömetsien kestävään käyttöön perustuvia sopimuksia metsäyritysten kanssa. Hanke vahvisti 9 714 hehtaarin kokoisen Tarsuen yhteisömetsän suojelua ja kestävää käyttöä. Hankkeen suoria hyödynsaajia oli 156 (naisia 51) koulutuksiin ja työpajoihin osallistunutta yhteisöpäättäjää ja kansallisen yhteisömetsäliiton jäsentä; epäsuoria hyödynsaajia olivat Tarsuen 3 256 asukasta.

Naiset ja ruokasuvereniteetti –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Acción por la Biodiversidad (AcBio)(Alueellinen: Latinalainen Amerikka): Alianza Biodiversidad: ruokasuvereniteettia rakentamassa. Hankkeen kesto 22 kk, Siemenpuun tuki 80 000 €

Hankkeessa tuotettiin koulutus- ja tiedonvälitysmateriaalia sähköisessä, painetussa ja multimediamuodossa alueen pienviljelijäliikkeiden vahvistamiseksi, julkaistiin 43 analyysi- ja tutkimuskatsausta strategisista teemoista, järjestettiin 24 erilaista koulutusta sekä 6 paikallista viljelijäyhteisöjen toivomaa työpajaa. Tiedonvälityksen tuotoksina julkaistiin Revista Biodiversidad -lehden neljä vuosittaista numeroa espanjaksi (osa myös portugaliksi), ylläpidettiin biodiversidadla.org -sivustoa ja jaettiin sisältöä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (250 artikkelia ja uutista kuukaudessa), julkaistiin viikoittaisen uutiskirje sekä ylläpidettiin 13 läheisen kansalaisliikkeen toimijan verkosto- ja kampanjasivustoa ja biodiversidad.tv-multimediasivustoa.

Hyödynsaajina olivat koulutuksiin, työpajoihin ja viljelijäverkostojen toimintaan osallistuneiden lisäksi viestinnän tavoittamat ihmiset: biodiversidadla.org –sivuilla oli 577 000 vierailijaa vuodessa, facebook-sivulla lähes 59 000 tykkääjää, uutiskirjeellä 8 000 tilaajaa ja twitterissä noin 3500 seuraajaa. Konkreettisina tuloksina siemenoikeuksiin liittynyt koulutustyöpaja Paranássa Argentiinassa sai paikalliset pienviljelijäyhteisöt tuottamaan omia siemeniä. Uusien viestintäkanavien käyttö toi puolestaan toimintaan mukaan lisää nuoria, jotka kyseenalaistavat nykyisen globaalin ruoantuotantomallin.

Lue uutinen 14 vuotta kestäneestä kumppanuudesta AcBion kanssa.

Associação para Preservação do Meio Ambiente (LIVANINGO)(Mosambik): Naisten maaoikeudet ja maataloustuotannon perinteisten järjestelmien pelastaminen. Hankkeen kesto 13 kk, Siemenpuun tuki 50 000 €

Hankkeessa järjestettiin Maleman ja Ribauén alueilla yhteisötyöpajoja ja keskustelupiirejä tasa-arvosta, naisjohtajuudesta, vaikuttamistyöstä sekä naisten oikeuksista maahan ja luonnonvaroihin, järjestettiin naispienviljelijöiden yhdistyksille työpajoja agroekologisista viljelymenetelmistä viljelyn ja luomukompostien mallipalstojen avulla, sekä dokumentoitiin naisten tasa-arvoa sekä maa- ja ruokasuvereniteettioikeuksia koskevia kertomuksia.

Hankkeessa mukana olleiden naisten itseluottamus, järjestäytyminen, johtajuus ja viestintäkapasiteetti vahvistuivat selkeästi. Hankkeeseen osallistuneet naiset toimivat nyt aktiivisesti kyliensä maanhallintafoorumeissa ja luonnonvarakomiteoissa vaatien maaoikeuksiaan, paikallisviranomaiset tukevat heidän aloitteitaan ja provinssitason päättäjät tunnustavat pienviljelijöiden roolin kehityksessä.  Maissin ja vihannesten sadot paranivat vajaan kolmanneksen ja perheiden tulot kasvoivat 60 % tomaatin myynnin ansiosta. Hankkeen suoria hyödynsaajia olivat 300 naista, jotka kuuluvat kahdeksaan Ribauén ja Maleman alueen naispienviljelijäyhdistykseen. Epäsuorasti hanke hyödytti 1 500 henkilöä hankeyhteisöissä ja muissa naispienviljelijöiden yhdistyksissä Nacalan käytävän alueella.

Oikeudenmukainen siirtymä –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI)(Nepal): Naisten johtajuus Nepalin ruokaturvassa ja ympäristödemokratiassa. Hankkeen kesto 22 kk, Siemenpuun tuki 48 000 €

Hankkeessa vahvistettiin Rautahatin ja Ramechhapin piirikuntien dalit- ja alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten tietoja ja taitoja luonnonmukaisessa puutarhaviljelyssä sekä monipuolistettiin ruokatuotantoa mm. ilmastonmuutoksen luomien haasteiden kohtaamiseksi. Naisryhmien taloudellista perustaa vahvistettiin säästöpiireillä ja ryhmien sisäisillä mikrolainoilla. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin naisten valmiutta ajaa oikeuksiaan suhteessa paikallishallintoon ja poliittisiin toimijoihin.

Hankkeen tuloksina kaikki 344 hankkeen piiriin kuulunutta kotitaloutta kykenivät monipuolistamaan ruuan tuotantoaan (vihannesten ja sienten tuotantoa ja kotieläintaloutta kotikulutukseen ja paikalliseen myyntiin), vaikka äärisäät ja tuhohyönteiset koettelivat kyliä. Rautahatissa syntyi hankeryhmät kattava maaoikeusliike. Kaikki 14 hankkeen naisryhmää saivat toimintansa virallistamisen kautta suunnitelmansa huomioiduksi paikallishallinnon kehittämisohjelmissa ja paikallistason budjetoinnissa. Muutamat naiset saivat virallistettua itselleen Nepalin kansalaisuuden ja toiset hankittua elinkeinotoiminnan mahdollistavan verotunnuksen. Hankkeella oli n. 800 suoraa hyödynsaajaa, joista 550 naisia.

Ohjelmien ulkopuoliset hankkeet

Environnement et Développement du Tiers Monde (Enda TM)(Alueellinen; pohjoinen ja läntinen Afrikka): Afrikkalainen osallistuminen Maailman sosiaalifoorumiin 2015. Hankkeen kesto 6 kk, Siemenpuun tuki 32 000 €

Hankkeessa vahvistettiin afrikkalaista (erityisesti länsiafrikkalaista) osallistumista Tunisin 2015 World Social Forumiin (WSF) ja sen valmisteluihin kansainvälisessä komiteassa sekä Tunisin valmistelukomiteassa. Hankkeella tuettiin yhdentoista länsiafrikkalaisen aktiivin osallistumista sosiaalifoorumiin.

Maailman sosiaalifoorumissa oli afrikkalainen teltta, missä järjestettiin tämän hankkeen puitteissa keskustelutilaisuudet maankaappauksista, aloitteesta afrikkalaisesta kansalaisten yliopistosta (l’Université citoyenne africaine) sekä valmistautumisesta syksyn 2015 COP21 -ilmastokokoukseen. Hanketoteuttaja arvioi hankkeen edesauttaneen merkittävästi ”afrikkalaisen äänen” kuulumista sosiaalifoorumissa ja edistäneen afrikkalaisten kansalaisverkostojen verkostoitumista muun maailman kanssa.

Maailman sosiaalifoorumiin Tunisissa osallistui arviolta 45 000 osallistujaa, edustaen n. 5000 kansalaisliikettä ja järjestöä 121 maasta. Foorumissa järjestettiin n. 1200 työpajaa ja kulttuuritapahtumaa ja sen voi katsoa olleen erityisen merkittävä Maghrebin alueen kansalaisyhteiskuntien väliselle yhteistyölle.

***

Vuoden 2020 aikana saatiin myös hallinnollisesti päätökseen kaksi aikaisemmin keskeytynyttä hanketta. Hankkeiden toiminnot pysähtyivät sekä toimintaympäristöstä että järjestön ongelmista johtuen ja niistä suoritettiin takaisinperintämenettely.

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTEPEYAC)(Meksiko): Yhteisöperustaisen tuulivoimahankkeen rakentaminen ja ympäristöstä huolehtiminen. Hankkeen kesto 7 kk, Siemenpuun tuki 22 750 €

Hankkeessa oli tarkoitus rakentaa ja levittää tietotaitoa perhekohtaisista tuulivoimageneraattoreista, biokaasuttimista, puuta säästävistä liesistä ja aurinkokeittimistä.

Foundation HELP (Tansania): Kaivosalueiden paikallisyhteisöjen äänen vahvistaminen Maran alueella Tansaniassa. Hankkeen kesto 7 kk, Siemenpuun tuki 20 000 €

Hankkeessa oli tarkoitus vahvistaa Maran alueella paikallisyhteisöjen valmiuksia puolustaa oikeuksiaan ja ympäristöään suurten kaivosten alueilla.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.