Hyppää sisältöön

Vuonna 2021 päättyneiden hankkeiden tuloksia

Hunajakennodiagrammi, jossa jokaisen 8 kennon sisällä on tekstiä.
Diagrammi Siemenpuun tuloksista 2021

Lataa alta Siemenpuun englanninkielinen tulosraportti vuodelta 2021. Raportti sisältää myös yhteenvedon ohjelmakauden 2018-2021 tuloksista.

Biokulttuuriset oikeudet -rahoituskokonaisuuden hankkeet

Parivartan Samaj Sevi Sanstha (Intia): Nomadisen pardhi-alkuperäiskansan kestävän toimeentulon edistäminen Kankerin ja Kondagaonin alueella Chhattisgarhin osavaltiossa. Hankkeen kesto 36 kk, Siemenpuun tuki 66 500 €

Hankekaudella 263 hankealueen perheelle myönnettiin perhekohtainen rekisteröinti maihinsa (arvioitu kokonaisala 500 ha). Hankkeen päättyessä 85 perheen osalta prosessi oli vielä kesken. Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintejä myönnettiin 13 kylälle (yhteensä n. 15 500 hehtaaria). Yhteisöjä tuettiin myös metsien hallintasuunnitelmien teossa. Kolmessa metsäoikeutensa rekisteröineessä yhteisössä muodostettiin yhteisömetsien hallintakomiteat metsien suojeluun, hallintaan ja kestävään käyttöön. Pelto- ja puutarhaviljelyn monipuolistamisen kautta myös pardhiperheiden ravinnon monipuolisuutta on kyetty vahvistamaan huomattavasti. Vahvistuneen järjestäytymisen kautta pardhit ovat myös lisääntyvässä määrin osallistuneet paikalliseen kylähallintoon ja heitä on myös ensimmäistä kertaa valittu paikallistason valtuustoihin.

Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) – Loikaw (Myanmar): Alkuperäiskansayhteisöjen maahan ja luonnonvaroihin liittyvien oikeuksien turvaaminen Myanmarin Kayahin osavaltiossa. Hankkeen kesto 21 kk, Siemenpuun tuki 33 442 €

Hankkeessa tehtiin perinteiseen maankäyttöön ja hallintaan liittyvää yhteisökartoitusta ja dokumentaatiota seitsemässä alkuperäiskansayhteisössä (254 taloutta, 1414 asukasta) Hpruson alueella hyödynnettäväksi maaoikeuksiin liittyvässä edunvalvontatyössä. Hankkeen välittäminä tuloksina dokumentoitiin maankäytön ja -hallinnan käytännöt ja niitä ohjaavat perinteiset normit, yhteisöt kartoittivat alueidensa rajat ja maankäyttömuodot, hankekylien rajaseuduille on vahvistettiin kolme yhteisöjen yhteistä suojeltua metsäaluetta (2087 ha) sekä laadittiin yhteisöjen alueita ja maankäyttöä kuvaavat kartat ja painettiin yhteensä 700 kyläkohtaista selvityksiin pohjautuvaa raporttia.

Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)(Myanmar): Dai-alkuperäiskansan metsäalueiden suojelun tuki koulutuksen, tutkimuksen ja edunvalvontatyön keinoin. Hankkeen kesto 11 kk, Siemenpuun tuki 17 500 €

Hankkeen toteutusta haittasi sekä koronapandemia ja sitten helmikuusta 2021 lähtien erityisesti Myanmarin armeijan suorittama vallankaappaus. Hanke päätettiin ennenaikaisesti, koska sen toteutus ei enää ollut mahdollista. Hankkeessa ennätettiin kouluttaa yhteisöissä koulutusta antavat yhteisöjohtajat. Yhteisöissä järjestettiin myös ympäristökysymyksiin, maa- ja metsäpolitiikkaan, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja yhteisöprotokollien laadintaan liittyviä koulutuksia, joihin osallistui yhdeksästä kylästä kaikkiaan 575 henkeä, joista naisia 295. Yhteisöprotokollien laadintaan liittyvät yhteisöhaastattelut ennätettiin tehdä kymmenessä hankekylässä.

Women Acting Together for Change (WATCH)(Nepal): Ekosysteemien ja yhteisömetsien hallinta maaseudun ja alkuperäiskansojen naisten johdolla. Hankkeen kesto 11 kk, Siemenpuun tuki 17 500 €

Hanke toteutettiin Palpan ja Rupandehin piirikunnissa kahden kunnan alueella toimivien 10 naisryhmän ja 10 yhteisömetsien käyttäjäryhmän parissa. Suoria hyödynsaajia oli 2054 henkilöä, joista 1525 naisia. Hankkeen piiriin kuului tharu, musher, kumal, gurung ja magar -alkuperäiskansojen edustajia. Hankkeessa toteutettiin 20 ryhmätason ekosysteemihallinnan suunnitelmaa ja kaksi aluetason suunnitelmaa (kattaen 1638 hehtaaria) ja 40 yhteisömetsien käyttäjäryhmien edustajaa koulutettiin hallintasuunnitelmien laadintaan. Hankkeen tuloksina paikallisviranomaiset ovat luvanneet ottaa tukea laadittujen ekosysteemisuunnitelmien toimeenpanoa, yhteisöjen tietoisuus biokulttuurisista oikeuksista, paikallisista ekosysteemeistä ja yhteisömetsätaloudesta lisääntyi sekä erityisesti Rupandehissa oli merkkejä naisryhmien kasvaneesta omaehtoisuudesta.

Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)(Nepal): Alkuperäiskansojen biokulttuuriset oikeudet Nepalin ABS-politiikassa ja yhteisömetsien hallintasuunnitelmissa. Hankkeen kesto 22 kk, Siemenpuun tuki 30 600 €

Tämän hankkeen puitteissa vahvistettiin alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia lainsäädännössä sekä eri hallintotasojen politiikkalinjauksissa ja suunnitelmissa. Hankkeen tuloksena biokulttuuriset oikeudet, yhteisöprotokollat ja FPIC ovat ohjaavina periaatteina ja käytänteinä sisällytettyjä ABS-lakiesitykseen. Näin ollen paikallisyhteisöillä on lailliset mahdollisuudet hakea oikeuksiaan biodiversiteetin kestäviin tuottoihin perinnetietoonsa pohjautuen. Samoin vuoden 2021 metsäasetuksessa on nyt mukana biokulttuuristen oikeuksien ja perinnetiedon huomioonottaminen yhteisömetsien hallintasuunnitelmien laadinnassa. Paikallistiedon dokumentointi, biokulttuuristen oikeuksien kartoitus ja metsienhallintasuunnitelmat tehtiin kahden yhteisömetsäryhmän piirissä Karnalin maakunnassa Nepalin läntisellä vuoristoalueella. Suunnitelmien piiriin kuului yli 230 taloutta (n. 1150 ihmistä) ja ne kattoivat kaikkiaan n. 14 000 hehtaarin kokoisen alueen. Hankkeen toimintoihin osallistui 474 suoraa hyödynsaajaa, joista 160 oli naisia.

Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP)(Kenia): Kenian metsästäjä-keräilijäyhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien puolustaminen. Hankkeen kesto 15 kk, Siemenpuun tuki 68 280 €

Hankkeessa vahvistettiin yhteisöjen maanhallinnallisia oikeuksia ja biodiversiteetin suojelua laatimalla yhteisöjen biokulttuuriset pöytäkirjat. Viranomaisten kanssa järjestettiin dialogeja, joissa edistettiin yhteisöjen hallintaoikeuksia ja edistettiin elonkirjon suojelua myös yhteisöjen kestävän toimeentulon perustana. Nuoria sitoutettiin elonkirjon vahvistamiseen mm. puiden istutuksen avulla. Kunkin kolmen yhteisön maille perustettiin taimitarhat, joissa kasvatettiin yhteensä 18000 puiden tainta. Hankkeen eri tilaisuuksiin osallistui 526 henkilöä, joista naisia oli 184. Hankkeessa oli arviolta 9300 epäsuoraa hyödynsaajaa (ogiekeja, sengwerejä ja yiakuja), joista naisia n. 3600.

Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Terre Douce d’Afrique (TDA)(Mali): Uusiutuvan energian ja elinkeinojen kehittäminen Pimpernan maaseutukunnan naisille ja nuorille Sikasson alueella Malissa. Hankkeen kesto 18 kk, Siemenpuun tuki 29 857 €

Hankkeessa asennettiin viisi aurinkosähkökatulamppua latauspisteineen. Valaistuksen lisäksi näillä mahdollistetaan sähkölaitteiden (ml. työkalujen) lataus. Hyödynsaajia olivat Pimpernan kylän 1100 asukasta. Hankkeessa perustettiin kyläläisistä valittu tekninen ryhmä, joka vastaa järjestelmien ylläpidosta ja huollosta sekä sähkönkäyttömaksujen keräämisestä. Hankkeessa lisättiin myös kunnan hallinnon kapasiteettia edistää uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä osana kunnan kehittämissuunnitelmia ja hakea tarvittavaa rahoitusta. Hankkeen loppuessa kotitalouksista 20% enemmän käytti puutasäästäviä parannettuja liesiä kuin hankkeen alkaessa. Samoin luonnonmukaisten lannoitteiden käyttö on lisääntynyt.

Nepal Energy Foundation (NEF)(Nepal): Vaikuttamistyö energiaoikeudenmukaisuuden ja kestävän energian turvaamiseksi haavoittuville ryhmille ja yhteisöille Nepalissa. Hankkeen kesto 18 kk, Siemenpuun tuki 20 372 €

Hankkeessa herkistettiin kansallisia poliittisia päättäjiä oikeudenmukaisen energialainsäädännön laatimiseen. Hankkeessa tuotettiin informaatiomateriaaleja, lakianalyyseja ja vaatimuskirjelmiä. Vaikuttamistyö toteutettiin koronatilanteen salliessa työpajoilla ja keskusteluilla päätöksentekijöiden kanssa, sekä laajalla mediakampanjalla. Toiminnot toteutettiin hankkeen alkuvaiheessa perustetun 20 järjestöstä koostuvan Kansallisen energiaoikeudenmukaisuusallianssin kanssa. Hanke onnistui energiaoikeudenmukaisuuskysymysten sisällyttämiseen sähkölain luonnokseen. Kansallisen tason päättäjät tulivat tietoisiksi haavoittuvien ryhmien ja marginalisoitujen yhteisöjen energiantarpeesta ja energiaministeriö otti käyttöön mekanismeja energiaköyhyydestä kärsivien kansanryhmien tukemiseksi. Hanke johti myös vahvaan energiasektorin kansalaisjärjestöjen verkostoitumiseen. Suoria vaikuttamistyön kohderyhmiä olivat 62 kansallisen tason päätöksentekijää parlamentissa ja energiaministeriössä. Lisäksi 9,4 miljoonaa nepalilaista sai tietoa energiaoikeudenmukaisuudesta hyvin laajan tv-, radio- ja lehdistöyhteistyön avulla.

Œuvre Malienne d’Aide à la Femme et à l’Enfant au Sahel (OMAFES)(Mali): Viiden kylän koulun ja terveyskeskuksen valaistus aurinkosähköllä. Hankkeen kesto 16 kk, Siemenpuun tuki 47 600 €

Hankkeessa varustettiin aurinkosähkövalaistuksella viiden Koumantoun kunnan kylän (N’tjila Maro, Tounfouga, Zambala, Mena ja Kola) koulut ja terveysklinikat. Laitteistojen huoltoon ja ylläpitoon koulutettiin terveyskeskusten ja koulujen kyläläisistä koostuvat hallintokomiteat. Hankkeessa jaettiin tietoa myös laajemmalle yleisölle uusiutuvista energiamuodoista ja asetetuista laitteista mm. paikallisradion välityksellä ja kunnallisen tapahtumapäivän avulla. Hyödynsaajia ovat koulujen oppilaat (hankkeen alussa 1443 oppilasta) ja terveysklinikoiden käyttäjät. Tavoitteena oli hyödynsaajayhteisöjen sosiaalisen elämäntason nouseminen laadukkaan terveydenhoidon ja koulun saavutettavuuden lisääntyessä sekä uusiutuvien ja ympäristöllisesti kestävämpien energialähteiden käytön lisääminen.

Association Malienne pour la conservation de la faune et l’environnement (AMCFE)(Mali): Puhtaan energian kehittämiseen kannustaminen köyhien toimeentulon lisäämiseksi ja yhteisön ekosysteemien suojelemiseksi. Hankkeen kesto 16 kk, Siemenpuun tuki 50 000 €

Hankkeessa kunnostettiin Sanankoroba ja Dialakoroba kuntien kahden kylän (Tadiana ja Manabougou) naisten käyttämät puutarhaviljelyalueet (yht. 1,84 ha). Alueille perustettiin kaivot ja rakennetiin aurinkosähkökäyttöiset vesitankit ja aurinkokuivaimet viljelytuotteiden säilömiseksi. Hankkeessa jaettiin myös viljelykasvien siemeniä naisten käyttöön. Naisia koulutettiin aurinkosähkölaitteiden ja vedenjakojärjestelmän ylläpitoon, puutarhatuotteiden jatkojalostukseen kuivaamalla sekä vaikuttamistyöhön erityisesti uusiutuvien energioiden (tuuli & aurinko) suhteen. Suorina hyödynsaajina oli 272 naista ja tyttöä ja heidän yhdistyksensä. Hankkeella on vahvistettiin naisten ja heidän perheidensä kestäviä toimeentulomahdollisuuksia ja edistettiin kestävän kunnallisen suunnittelun toteutumista. Katso hanketta esittelevä video Siemenpuun vimeo-tililtä.

Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA)(Mali): Sogolan kylän sähköistäminen. Hankkeen kesto 16 kk, Siemenpuun tuki 49 000 €

Hankkeessa asennettiin Sogolan kylään 40 aurinkosähköpaneeleilla toimivaa katulamppua ja aurinkopaneelit naisten tuotanto-osuuskunnan tiloihin sekä äitiysklinikalle. Sähköistämishankkeelle valittu johtokunta vastaa laitteiden ylläpidosta ja kyläläiset osallistuvat jatkossa laitteistojen yläpitokustannuksiin. Katulamput hyödyttävät kaikkia kyläläisiä (reilut 2000 henkilöä, joista 420 koululaista), jonka lisäksi naisten osuuskunnan sähköistäminen toi kaikille kyläläisille avoimia matkapuhelinten ja muiden piensähkölaitteiden latauspisteitä. Naisten osuuskunnan sähköistämisen suurimpina hyödynsaajina ovat osuuskunnan jäsenet (367 naista), lisäksi noin 400 muiden kylien naista käyttää osuuskunnan tiloja metsien keräily- ja viljelytuotteiden jalostamiseen.

Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC)(Mali): Dougabougoun ja Sagabalan kylien terveysasemien aurinkosähköistäminen. Hankkeen kesto 12 kk, Siemenpuun tuki 36 000 €

Hankkeessa aurinkosähköistettiin Dougabougoun ja Sagabalan kylien terveysasemat sekä varustettiin ne pakastimilla.  Terveysasemien hallintokomiteoiden koulutettiin laitteiden käytöstä. Kaksi paikallista teknikkoa/sähköasentajaa koulutettiin ja varustettiin työkaluilla laitteiden huoltoon ja korjaukseen. Hankkeessa tiedotettiin myös laajemmin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Hanke hyödyttää kaikkia terveysasemien toimialueiden asukkaita, yhteensä lähes 15 000 henkilöä.

Kyun Ta Htaung Myae Foundation (KTHM)(Myanmar): Uusiutuvan energiapolitiikan uuden sukupolven tekijöiden kouluttaminen Myanmarin Shanin osavaltiossa. Hankkeen kesto 11 kk, Siemenpuun tuki 18 000 €

Koronapandemian aiheuttamien viivästysten lisäksi helmikuun 2021 sotilasvallankaappaus aiheutti sen, että hanke jouduttiin päättämään ennenaikaisesti, koska sen toteutus ei enää ollut mahdollista. Hankkeessa ennätettiin järjestää ensimmäinen koulutus, ja 24 nuorta johtajaa tai aktiivia (heistä puolet naisia) kolmesta yhteisöstä vahvisti osaamistaan energiasuunnitteluun ja uusiutuvaan energiaan liittyen. Yhteensä hanke lisäsi merkittävästi 50 henkilön tietoja ja taitoja luonnonvaroihin liittyen. Kun Awwin kylässä alkoi prosessi 5 hehtaarin saamiseksi yhteisön hallinnoimaksi suojelualueeksi.

Metsät ja rannikkoekosysteemit –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA)(Indonesia): Rannikkoyhteisö, mangrovenhallinta ja toimeentulo. Hankkeen kesto 26 kk, Siemenpuun tuki 42 000 €

Hankkeessa vahvistettiin kohdealueen asukkaiden tietoisuutta mangrovemetsien tärkeydestä aktiivisen viestinnän sekä mediaa kiinnostaneiden mangrovemetsien ennallistamistapahtumien avulla. Mangrovealueita ennallistettiin istuttamalla 58 hehtaarilla ja niiden suojelu vahvistui 1 200 hehtaarilla, joille saatiin viranomaiselta suojelualuestatus (Mangrove Essential Ecosystem Area) Torosiajessa. Toimeentulon lähteiden monipuolistamiseksi hankkeessa koulutettiin kolmea kylien naisryhmää sekä kalastajaryhmää kala- ja mangrovensiementuotteiden jalostamisessa, uusien tuotteiden kehittämisessä ja myynnissä, sekä rakennettiin myyntiverkostoja tuotteille. Hankkeen toimintoihin osallistui suoraan yhteensä 148 kyläläistä. Hyödynsaajia lasketaan olevan puolet hankekylien asukkaista, eli 1 356 henkilöä. Hanke vahvisti yhtä paikallista kansalaisjärjestöä (KSL Paddakauang), sekä neljää yhteisöorganisaatiota (3 naisten ryhmää ja 1 kalastajaryhmä). Poliittisia aloitteita tehtiin liittyen Tanjung Panjangin suojelualueelle suunniteltuun maatalousreformilupaan ja saman alueen konfliktinratkaisuun.

Naiset ja ruokasuvereniteetti –rahoituskokonaisuuden hankkeet

Justiça Ambiental (JÁ)(Mosambik): Agroekologia ja sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus välineinä maahan sidotuille ratkaisuille. Hankkeen kesto 24 kk, Siemenpuun tuki 49 094 €

Hankkeen hyödynsaajayhteisöjen yhdistyksiä tuettiin yhdistystoiminnassa, konfliktinratkaisussa, työn suunnittelussa sekä pienrahoituksen hallinnassa. Mabun yhteisöpohjaisen metsänhallintaluvan hakemuksen etenemistä yritettiin edistää olemalla yhteydessä viranomaisiin. Mabun yhteisöjen maanhallintakonfliktista Mozambique Holdings -yhtiön kanssa tehtiin selvitys. Yhteisöille fasilitoitiin koulutusta agroekologisessa viljelyssä, niihin perustettiin mallipalstat ja aloitettiin siemenpankkien rakentaminen. Yhteisöissä kerättiin maaseudun naisten tarinoita, jotka koottiin vuoden 2021 puolella ilmestyneeseen julkaisuun. Hankkeen toimintoihin osallistui 2623 paikallisyhteisöjen jäsentä, heistä 61 % naisia. Vähintään 150 perheen ravitsemustilanne on hankkeen ansiosta parantunut. Kyläläiset ovat alkaneet soveltaa agroekologisen viljelyn menetelmiä omilla viljelmillään. Koronapandemian vuoksi hankeyhteisöjen välisiä kokemustenvaihtovierailuja, osaa agroekologiakoulutuksista ja strategiatapaamista ekofeminismistä ei voitu toteuttaa. Niiden sijaan paikallisyhteisöjä tuettiin siemenpankkien rakentamisessa.

Ka Paa Kwa Geh Development Association (KDA)(Liberia): Taloudellisen voimaantumisen ja ruokasuvereniteetin edistäminen Liberian maaseudulla. Hankkeen kesto 15 kk, Siemenpuun tuki 45 000 €

Hankkeessa pureuduttiin erityisesti naisia ja ikääntyneitä vaivaavaan köyhyyteen Liberian maaseudulla, jossa on pulaa viljelymaasta sekä virallisista rahoitusmahdollisuuksista ruoantuotannon kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena rekisteröitiin osuuskunta, jonka säästö- ja lainaryhmien 910 jäsentä (787 naista, 123 miestä) hyötyvät säästö- ja lainamahdollisuudesta. Hankkeen myötä toimintansa aloittanut yhteisöpankki palvelee nyt 31 000 asukkaan aluetta, jolla ei aiemmin ollut pankkipalveluja. 435 henkilöä (365 naista, 70 miestä) osallistui 38 agroekologiakoulutukseen ja kehitti osaamistaan kestävän viljelyn käytännöissä kahdella mallitilalla. Neljän perustetun maniokkimyllyn avulla 964 henkilöä tuotti kesäkuuhun 2021 mennessä 56 840 kg jauhettua maniokkia. Naisten maniokin jauhamiseen käyttämä aika on vähentynyt murto-osaan aiemmasta. Mallitilalla tuotettavan riisin, hedelmien ja vihannesten myynnistä saatavilla tuloilla katetaan osuuskunnan kuluja.

LIVANINGO – Associação para Preservação do Meio Ambiente (Mosambik): Naisten ruokasuvereniteetin laajentaminen agroekologian keinoin Nampulan provinssissa. Hankkeen kesto 18 kk, Siemenpuun tuki 84 814 €

Koulutusten ja käytännön oppimisen ansiosta 287 naisen tietämys agroekologisesta viljelystä, ravitsemuksesta, elintarvikehygieniasta, sanitaatiosta ja Covid-19 ennaltaehkäisystä kasvoi. Agroekologisten menetelmien soveltaminen ja siemenpankit lisäsivät viljelyn tuottavuutta ja vähensivät ulkoisten panosten aiheuttamia kuluja. Sekä naisten että heidän lastensa ravitsemustilanne koheni ja malaria- sekä ripulitapausten on raportoitu vähentyneen kylissä. Hankkeesta ilmestyi 4 artikkelia lehdissä sekä radio-ohjelmia. 8 säästöryhmän avulla naiset pystyivät kohentamaan kotiensa varustusta, kehittämään ruokatuotteita myyntiin ja hankkimaan lapsilleen koulutarvikkeita. Naiset perustivat 5 ravitsemusryhmää hankkeessa kehitettyjen ruokaohjeiden innoittamina. Vaikuttamistyön tuloksena hankkeessa sovelletut menetelmät sisällytettiin Maleman yleiseen maataloustuotannon suunnitelmaan. Merkittävä tulos oli myös FOMMUR:in virallisen rekisteröitymisprosessin loppuunsaattaminen.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.