Hyppää sisältöön

Tuetut hankkeet

Alta näet tällä hetkellä meneillään olevat Siemenpuun tukemat hankkeet teemakokonaisuuksittain. Myanmarin järjestöjen nimet ja hankkeiden sijainti on piilotettu taulukosta turvallisuussyistä.

Biokulttuuriset oikeudet
Energiaoikeudenmukaisuus
Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät

Biokulttuuriset oikeudet

Järjestö, maaHankkeen nimiSiemenpuun rahoitustuki ja hankeaika
XX-järjestö, MyanmarAlkuperäiskansajohtoinen metsien ja luonnonvarojen suojelu44 500 €, 1–12/2023
Hankkeessa tuetaan Xx-jokilaakson xx-alkuperäiskansan yhteisöperustaista metsänhallintaa, -suojelua sekä metsiin tukeutuvaa toimeentuloa perinnäisiin hallintajärjestelmiin pohjautuen. Kahdessa yhteisössä laaditaan omat formaalit resurssien hallintajärjestelmänsä ja kartoitetaan niiden maankäyttö sekä yhteisöjen väliset rajalinjat osana koko laajempaa aluetta koskevaa rekisteröinnin prosessia.
XX-järjestö, MyanmarMyanmarin alkuperäiskansayhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien ja kriisinkestävyyden vahvistaminen43 000 €, 12/2022–3/2024.
Neljän eri alkuperäiskansan parissa annettavan yhteisöjohtajien turvallisuuskoulutuksen (fyysinen ja digitaalinen turvallisuus), biokulttuuriprotokollatyön ja yhteisöjen kestävään toimeentuloon tähtäävän tuen avulla vahvistetaan perustaa yhteisöjen elinympäristön suojeluun, kulttuurisen identiteetin ylläpitoon sekä edellytyksiin puolustaa oikeuksiaan haastavassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tukisummaan sisältyy 7 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP), KeniaKenian alkuperäiskansojen biokulttuuristen oikeuksien vahvistaminen yhteisöprotokollien avulla77 000 €, 11/2022–1/2024
Laajapohjaisessa yhteistyöhankkeessa vahvistetaan ogiek-, sengwer-, endorois- ja elmolo-yhteisöjen maaoikeuksia ja biodiversiteetin suojelua yhteisöjen biokulttuuristen pöytäkirjojen avulla. Näissä pöytäkirjoissa (eli protokollissa) dokumentoidaan yhteisöjen perinnetietoon, alueisiin ja luonnonvaroihin pohjautuvia kulttuurisia rakenteita ja hallintajärjestelmiä sekä juridisia ja poliittisia välineitä yhteisöjen edunvalvonnan vahvistamiseksi.
Friends of Lake Turkana (FoLT), KeniaAlkuperäiskansojen voimallistaminen biokulttuuristen pöytäkirjojen avulla Loiyangalanin piirikunnassa, Turkanajärven alueella82 000 €, 10/2022–3/2024
Hankkeessa laaditaan Turkanajärven tuntumassa sijaitsevien Sariman ja Loiyangalanin yhteisöjä koskeva biokulttuuriprotokolla, joka dokumentoi alueen monikulttuurisen yhteisön perinteeseen liittyviä arvoja, resurssien hallintajärjestelmiä sekä niitä koskevia oikeuksia ja sääntöjä. Hankkeen avulla vahvistetaan yhteisöjen toimeentulon perustaa ja yhteisöjen edellytyksiä osallistua heihin liittyviin poliittisiin ja taloudellisiin prosesseihin.
The Society for Alternative Learning and Transformation (SALT), KeniaKenian Tharakan alkuperäiskansayhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien puolustaminen ekosysteemisen kestävyyden vahvistamiseksi70 000 €, 9/2022–8/2024
Hankkeessa dokumentoidaan tharakayhteisön pyhiä luontokohteita ja vahvistetaan niihin liittyviä suojelukäytäntöjä. Näitä järjestelmiä pyritään saamaan osaksi paikallisen tason maanhallintapolitiikkaa. Hankkeessa vahvistetaan samalla myös tharaka-yhteisöjen kestävän elämäntavan, kulttuurisen identiteetin ja perinnetiedon siirtymistä sukupolvelta toiselle.
Yiaku Laikipiak Trust (YLT), KeniaKenian metsästäjä-keräilijöiden roolin ja kapasiteetin kasvattaminen luonnonvarojensa suojelussa70 000 €, 7/2022–6/2024
Hankkeessa dokumentoidaan yiaku- ja lmartin-alkuperäiskansojen geneettisten resurssien saattavuutta ja hyödyntämistä koskevia periaatteita. Yiakut laativat aiempaan biokulttuuriprotokollatyöhön pohjautuvat resurssien hyödyntämisen ehdot ja ’vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen’ (FPIC) periaatteet Mukogodo-metsään ja sen resurssien käyttöön liittyen. Lmartinit tekevät heitä koskevan pohjatyön laatimalla yhteisön oman biokulttuuriprotokollan. Hankkeessa myös kasvatetaan paikallisten puulajien taimia ja ennallistetaan elonkirjoltaan köyhtyneitä metsäalueita sekä hahmotellaan metsiin pohjautuvia naisjohtoisia yritystoiminnan malleja. Tukisummaan sisältyy 10 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Sengwer Indigenous Peoples Programme (SIPP), KeniaSengwer-alkuperäiskansan biokulttuurisen yhteisöprotokollan toimeenpano metsiensuojelun ja maaoikeuksien puolustamiseksi40 000 €, 7/2022–6/2024
Hankkeessa annetaan sengwer-alkuperäiskansan biokulttuuriseen pöytäkirjaan pohjautuvaa koulutusta sen hyödyntämisestä sengwerien edunvalvontatyössä, maaoikeuksien puolustamisessa ja metsien suojelussa. Yhteisön edustajia koulutetaan tekemään kampanja- ja edunvalvontatyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa tuetaan myös metsien ennallistamista puunistutuksin. Lisäksi tehdään selvitystyötä ilmastonmuutoksen vaikutuksista sengwer-yhteisöissä ja niiden edellytyksistä vastata muutoksen tuomiin haasteisiin. Tukisummaan sisältyy 10 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Indigenous Information Network (IIN), KeniaMatkailu ja biokulttuuriset yhteisöoikeudet100 000 €, 8/2022–7/2024
Hankkeessa tarkastellaan luontomatkailuun liittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia Kenian alkuperäiskansayhteisöissä. Paikallisella tasolla laaditaan Masai Maran alueen maasai-yhteisöjen parissa hankkeen tematiikkaan painottunut biokulttuurinen yhteisöprotokolla. Hankkeen kokemuksia tullaan jakamaan muiden massa- ja eliittiturismin vaikutuspiiriin kuuluvien yhteisöjen parissa Keniassa ja muualla Afrikassa. Hankkeeseen sisältyy myös Global Forest Coalition -verkoston piirissä tehtävää kansainvälistä hallituksiin ja suojeluorganisaatioihin kohdistuvaa tiedotus- ja kampanjatoimintaa.
Natural Justice (NJ), KeniaKenian Lamun piirikunnan aweer-alkuperäiskansayhteisön biokulttuuristen oikeuksien edistäminen86 000 €, 9/2022–8/2024
Hanke kartoittaa aweer-alkuperäiskansan perinteisen alueen eli Boni-Lungin metsän biodiversiteetin tilaa ja tukee heidän yhteisöllisiä oikeuksiaan ulkopuolisten hyödyntämisintressien paineessa. Hankkeessa edistetään paikallisesti ja kansallisesti sellaisia kehittämissuunnitelmia ja suojelujärjestelmiä, joissa tunnustetaan aweerien ja muidenkin alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen kulttuuri, identiteetti sekä perinteiset oikeudet.  Hankkeessa tehdään lisäksi selvitystyötä metsän eteläosissa elävään sanyen metsästäjä-keräilijäryhmään liittyen.
Endorois Indigenous Women Empowerment Network (EIWEN), KeniaEndorois-naisten roolin vahvistaminen paikallishallinnossa ja maan omistusoikeuksissa32 500 €, 3/2023–3/2024
Hankkeessa edistetään endorois-alkuperäiskansan yhteisöllisten maaoikeuksien toteutumista ja erityisesti naisten ja vammaisten osallisuutta maan- ja luonnonvarainhallintaa koskevaan päätöksentekoon. Hankkeessa edistetään endoroisien pääsyä heidän pyhille paikoilleen sekä näitä koskevaa ennallistamistyötä, sekä tehdään edunvalvontatyötä, jotta Baringon piirikunta tunnustaisi endoroisit marginalisoituna yhteisönä.
Lokichar Action Network (LAN), KeniaYhteisöjen perinteisen hallinnan dokumentointi yhteisömaiden, luonnonvarojen ja perinnetiedon suojelemisen välineenä Turkanan piirikunnassa34 000 €, 3/2023–9/2024
Hankkeessa edistetään vuoden 2016 yhteisömaalain toimeenpanoa turkana-alkuperäiskansan parissa tekemällä kartoitusta paikallisista yhteisömaista ja niihin liittyvistä yhteisön perinteisistä säännöksistä sekä tukemalla yhteisömaiden rekisteröintiä selvitysten pohjalta. Lisäksi hankkeessa kampanjoidaan yhteisöjen vesioikeuksien puolesta. Hanke toteutetaan Turkanan piirikunnan eteläisissä osissa Lokapelin alueella.
Lamu Women Alliance (LAWA), KeniaLamun piirikunnan yhteisömaiden suojeluohjelma35 500 €, 3/2024–9/2024
Hankkeessa dokumentoidaan Lamun paikallisyhteisöjen ja erityisesti naisten kulttuurisiin oikeuksiin pohjautuvat toiminnot, miten ne ovat sidoksissa ympäristöönsä ja Lamun luonnonvaroihin, sekä kartoitetaan niiden potentiaaliset uhkatekijät. Etnisesti moninaisilla yhteisöillä on yhteisiä ja uusia haasteita, kuten paikalliset öljyn ja kaasun etsintään sekä suursataman rakentamiseen liittyvät aluevaraukset.

Energiaoikeudenmukaisuus

Järjestö, maaHankkeen nimiSiemenpuun rahoitustuki ja hankeaika
ONG JIGIYA, MaliNaisten ja nuorten perehdyttäminen uusiutuviin energiamuotoihin Bougounin kunnassa44 439 €, 1–12/2023
Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian kestävää hyödyntämisestä. Tavoitteena on vähentää kunnan alueella polttopuun, puuhiilen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä 20 % kehittyneempien liesimallien avulla sekä lisätä aurinkosähkön käyttöä kotitalouksissa ja toimeentulo/yritystoiminnassa.  Kaikki kunnan kylät kattavana kampanjaan osallistuvat kunnan nais-, nuoriso- ja vammaisjärjestöt. Tukisummaan sisältyy 20 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
Association Malienne pour le Développement, la Protection de l’Environnement et la Lutte Contre la Désertification (AMADE PELCODE), MaliNaisryhmien ja haavoittuvien yhteisöjen toimeentulon ja ilmastoresilienssin vahvistaminen Dio-Garen kunnassa.49 949 €, 2/2023–1/2024
Hankkeessa edistetään Dio-Garen kunnan kahdessa kylässä aurinkosähkön hyödyntämistä naisten puutarhaviljelyssä ja sen sekä keräilytuotteiden jalostuksessa. Hanke vahvistaa naisten toimeentulomahdollisuuksia ja ilmastoresilienssiä sekä voimaannuttaa naisia osallistumaan kunnalliseen toimintaan. Tukisummaan sisältyy 30 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea ja 1600 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Réseau Genre et Energie Durable (ENERGIA-Mali), MaliNaisten taloudellisen aseman vahvistaminen uusiutuvan energian avulla Kélan kylässä                            49 869 €, 2/2023–1/2025
Hankkeessa vahvistetaan Minidianin kunnan Kélan kylän naisten toimeentuloa aurinkosähkön hyödyntämisellä. Hankkeessa edistetään myös energiatehokkaampien keittoliesien käyttöä kotitalouksissa. Tavoitteena on tukea myös kunnan demokraattisen hallinnon kehittämistä ja naisten osallistumista päätöksentekoprosesseihin. Tukisummaan sisältyy 30 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC), MaliVaikuttamistyötä uusiutuvan energian ratkaisujen saavutettavuuden lisäämiseksi haavoittuville yhteisöille Koulikoron seudulla100 000 €, 1/2023–12/2024
Hanke edistää kestävien energiamuotojen saavutettavuutta vaikuttamalla kahden piirikunnan kuntien suunnittelun ja rahoituslaitoksien lainoituksen kehittämiseen tukemaan paremmin myös köyhempien kotitalouksien kestäviä energiaratkaisuja. Piirikuntien alueella vahvistetaan myös sähköteknikkojen osaamista ja verkostoitumista vastaamaan uusiutuvan energian laitteistojen huoltotarpeisiin ja kestävyyteen.
Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA), MaliUuden energian saatavuuden edistäminen naisten ja lasten elinolojen parantamiseksi maaseudulla70 000 €, 12/2023–12/2024
Hankkeessa toimitaan energiaköyhyyden vähentämiseksi ympäristöllisesti kestävästi viidessä kylässä Bougounin alueella Malissa, tuetaan lasten mahdollisuuksia opiskeluun ja naisten toimeentulomuotojen vahvistumista, sekä parannetaan terveysklinikoiden palveluita. Laitteistot sisältävät mm. aurinkosähköllä toimivia valaisimia, pakastimia, vesipumppuja ja vedenlämmittimiä; lisäksi naisia koulutetaan aurinkokeitinten ja “lämpökorien” rakentamiseen. Tukisummaan sisältyy 23 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
Fédération Nationale des Producteurs de l’Agriculture Biologique et Equitable (FENABE), MaliMaaseutuyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen uusiutuvan energian avulla Bougounin alueella70 000 €, 12/2023–12/2024
Hankkeessa parannetaan lasten oppimisympäristöä, naisten toimeentulomahdollisuuksia, kestävää ruoantuotantoa ja kylien turvallisuutta energiaköyhyyttä vähentämällä ympäristöllisesti kestävästi Bougounin alueen kylissä. Hankkeen tuotoksia ovat mm. aurinkosähkövalaisimet julkisten alueiden valaisemiseksi, neljän kyläkoulun ja karitevoin tuotantotilan sähköistäminen sekä vesijärjestelmien rakentaminen aurinkosähköpumppuineen viidelle naisten puutarhaviljelmälle. Tukisummaan sisältyy 26 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
ONG Carrefour Développement (CAR.D), MaliUusiutuvan energian edistäminen Banamban ja Kolokanin piirikunnissa79 000 €, 12/2023–12/2024
Hankkeessa toimitaan energiaköyhyyden vähentämiseksi Koulikoron alueen kahdeksassa kunnassa. Hanke edistää osallistavaa energiamurrosta, jonka tuloksena kestävää uusiutuvaa energiaa olisi saataville kaikille. Keskeisenä työkaluna tässä on kunnallisten kehityssuunnitelmien toimeenpanon tukeminen. Lisäksi hankkeessa aurinkosähköistetään kaksi terveysklinikkaa ja perustetaan kahdeksan naisten säästöryhmää toimeentulohankkeita ja aurinkosähkölaitteistojen hankintaa varten, sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta energia- ja ilmastokysymyksissä. Tukisummaan sisältyy 21 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
Terre Douce D’Afrique (TDA), MaliNaisten ja nuorten sitoutuminen ja kansalaisten osallistuminen kestävän energian saatavuuden parantamiseksi Pimpernan, Gongasson ja Faman kunnissa67 000 €, 12/2023–6/2025
Hankkeessa toimitaan energiaköyhyyden vähentämiseksi kolmessa maalaiskunnassa Malissa. Hankkeen toiminnoilla parannetaan koulujen oppimisympäristöjä, kehitetään naisten puutarhaviljelyä ja aurinkosähkön kestävää hyödyntämistä. Hankkeessa edistetään kuntien energiapolitiikan yhdenvertaisuutta ja kestävyyttä. Tuotoksiin kuuluvat mm. puutarhaviljelmien aurinkosähköpumppujen asentaminen, neljän kyläkoulun ja yhden äitiysklinikan aurinkosähköjärjestelmät, sekä koulutukset ja aurinkokuivaimien asentaminen viiteen naisten osuuskuntaan. Tukisummaan sisältyy 10 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea.
XX-järjestö, MyanmarEnergiaoikeudenmukaisuus Myanmarissa: kansalaisten hallitsemat hajautetut energiaratkaisut Xx:n alueella37 000 €, 12/2022–3/2024
Xx-järjestö jatkaa tässä hankkeessa tuloksellista työtään Xx-alueella asuvien xx-yhteisöjen energiaomavaraisuuden parantamiseksi, luonnonvarojen kestävän hallinnan tukemiseksi ja yhteisöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeessa jatketaan myös kansallista yhteistyötä vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien tekemiseksi.

Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät

Järjestö, maaHankkeen nimiSiemenpuun rahoitustuki ja hankeaika
União Provincial de Camponeses (UPC) de Nampula, MosambikMecuburin piirikunnan paikallisyhteisöjen voimaannuttaminen luonnonvarojen hallinnassa, agroekologisessa viljelyssä ja ilmastoresilienssissä51 000 €, 1–10/2023
Hankkeessa vahvistetaan pienviljelijäyhteisöjen järjestäytymistä, agroekologista ruoantuotantoa, kestävää luonnonvarojen hallintaa, ilmastoresilienssiä ja sukupuolten tasa-arvoa Nampulassa. Lisäksi kartoitetaan paikallisyhteisöjen ja teollisten toimijoiden välisten maanhallintakonfliktien tilannetta. Tukisummaan sisältyy 4 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
União Provincial dos Camponeses (UPC) da Zambézia, MosambikPienviljelijöiden yhteisölähtöisen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaisen toimeentulon kehittäminen Zambéziassa33 000 €, 1–12/2023
Hankkeessa tuetaan zambezialaisten pienviljelijäyhteisöjen ruoantuotantoa agroekologisen peltometsäviljelyn keinoin, edistetään tulonhankinnan monipuolistamista, vahvistetaan yhteisöjen järjestäytymistä luonnonvarojen kestävän hallinnan saralla, kasvatetaan tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja ympäristökysymyksistä sekä tuetaan yhteisöjen kriisivalmiutta ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöinen äärellä. Tukisummaan sisältyy 4000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Associação Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), MosambikAgroekologisen ruoantuotannon edistäminen Sofalassa108 000 €, 1/2023–3/2024
Hankkeessa edistetään naispienviljelijöiden agroekologista ruoantuotantoa koulutuksin, mallipalstoin, tuotantovälinein ja eläimin, kokemustenvaihdoin sekä yhteistyöllä maatalousoppilaitosten kanssa. Samalla vahvistetaan naisviljelijöiden järjestäytymistä ja elvytetään maatiaissiemenkantoja. Tukisummaan sisältyy 5 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
LIVANINGO – Associação para a Preservação e Defesa do Meio Ambiente, MosambikMaaseudun naisten järjestäytyminen ja agroekologisten käytäntöjen syventäminen Gazassa.130 000 €, 12/2022–11/2024
Hanke vahvistaa maaseudun naisten järjestäytymistä ja vaikuttamiskapasiteettia sekä Gazassa että Mosambikissa laajemmin. Siinä myös syvennetään agroekologisten viljelykäytäntöjen soveltamista, rakennetaan tippukastelujärjestelmiä ja ennallistetaan metsäisiä alueita hedelmä- sekä paikallispuulajeilla. Tukisummaan sisältyy 10 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
União Provincial de Camponeses (UPC) de Niassa, MosambikAgroekologisen peltometsäviljelyn ja luonnonvaroista huolehtimisen edistäminen Niassassa52 000 €, 1/2023–6/2024
Hankkeessa tuetaan pienviljelijäyhteisöjä agroekologisen peltometsäviljelyn soveltamisessa, syvennetään tietoisuutta luonnonvarojen kestävästä hallinnasta, edesautetaan yhteisöjen järjestäytymistä sen tiimoilta ja tuetaan puuta säästävien liesien rakentamista. Tukisummaan sisältyy 4 000 € rahankeräysluvan mukaisia lahjoitusvaroja.
Justiça Ambiental, MosambikAgroekologia ratkaisuna ilmastokriisiin Zambéziassa180 000 €, 2/2023–7/2025
Hanke edistää elonkirjoltaan ainutlaatuisen Mt. Mabun alueen paikallisyhteisöjen kapasiteettia suojella luonnonvarojaan ja saavuttaa kestävä toimeentulo agroekologisen ruoantuotannon avulla. Se myös vahvistaa yhteisöjen ilmastoresilienssiä ja pääsyä maaoikeuksiinsa.
Sustainable Development Institute (SDI), LiberiaPaikallisyhteisöjen metsänhallinnan vahvistaminen Liberiassa250 000 €, 11/2022–7/2025
Hankkeessa puututaan kokonaisvaltaisesta näkökulmasta neljän keskeisen toimijan otteella Liberian yhteisömetsien hallinnan haasteisiin. Kenttätoimintoja on neljällä yhteisömetsäalueella kolmessa maakunnassa. Hanke vahvistaa Länsi-Afrikan viimeisten sademetsien suojelua sekä niiden kestävää käyttöä metsäyhteisöjen toimeentulon turvaamiseksi myös tuottamalla riippumatonta tietoa ja vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskapasiteettia
Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), LiberiaGban ja Salayean yhteisömetsien kestävän hallinnan vahvistaminen Liberiassa315 000 €, 10/2022–7/2025
Hankkeessa yhteisömetsien suojelua ja kestävää käyttöä edistetään vahvistamalla kahden yhteisömetsän hallintoelinten kapasiteettia laatia ja toimeenpanna metsänhoitosuunnitelmansa. Lisäksi kartoitetaan yhteisöjen luonnonvaroja, ennallistetaan heikentyneitä metsäalueita, rakennetaan yhteisöjen kanssa kestäviä toimeentulovaihtoehtoja sekä vahvistetaan vuoropuhelua metsäviranomaisen ja muiden metsäyhteisöjen kanssa.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.