Hyppää sisältöön

Pöyry ei toimi vastuullisesti Mekongilla

Suomalainen konsulttiyritys Pöyry on saanut uuden konsulttisopimuksen Mekong-joen alueelta. Pöyry toimii parhaillaan Laosin hallituksen johtavana valvontainsinöörinä kiistellyssä Xayaburin patohankkeessa, joka on ensimmäinen Mekongin pääuomaan rakennettava pato Kiinan eteläpuolella. Nyt Pöyry on saanut konsulttitoimeksiannon Hydro Power Lower Se San 2 Company Ltd:ltä kiistanalaisessa Lower Sesan 2 -hankkeessa. Pato suunnitellaan rakennettavaksi Mekongin Sesan-sivujokeen Koillis-Kambodzhassa.

Pöyry ja Xayaburi

Xayaburin rakenteilla oleva pato Pohjois-Laosissa on ensimmäinen patohanke, josta käytiin konsultaatio Kambodzhan, Laosin, Thaimaan ja Vietnamin välillä ennen rakennuspäätöksen tekemistä. Konsultaation järjesti Mekong-sopimuksen pohjalta perustettu Mekongin jokikomissio, mutta Laos vei hanketta eteenpäin Kambodzhan ja Vietnamin vastustuksesta huolimatta.

Xayaburin patoa on kritisoitu laajasti sen potentiaalisten ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten vuoksi sekä siksi, että se vaarantaa maiden välisen yhteistyön. Padon maiden rajat ylittäviä tai kumulatiivisia vaikutuksia ei tutkittu, eikä patoon suunniteltua kalakulkuteknologiaa ei olla aiemmin testattu Mekongin kaltaisissa trooppisissa joissa. Vuonna 2010 valmistunut ja Suomen osittain rahoittama Mekongin alajuoksun strateginen ympäristöarvio varoitti, että Mekongin pääuomapatoamista olisi syytä lykätä ainakin kymmenellä vuodella puutteellisen tiedon vuoksi. Xayaburin lisäksi pääuomaan on Laosissa ja Kambodzhassa suunnitteilla 10 muuta patoa.

Pöyry Energy tuotti Laosin hallitukselle kesällä 2011 arvioinnin, jossa se näytti Xayaburin patohankkeelle vihreää valoa. Laos käytti Pöyryn raporttia ajakseen hanketta eteenpäin: sähkönostosopimus ja osa lainoista allekirjoitettiin sen avulla, ja huolestuneille naapurimaille Laos kertoi Pöyryn todistaneen, ettei hankkeella ole negatiivisia vaikutuksia. Vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Laos marraskuussa 2012 järjesti peruskivenmuurauksen, Pöyry ilmoitti saaneensa kahdeksanvuotisen sopimuksen Laosin hallituksen valvontakonsulttina Xayaburin hankkeessa.

Siemenpuu laati yhdessä 14 muun kansalaisjärjestön kanssa yritysvastuukantelun Pöyryn roolista Xayaburin patohankkeessa kesällä 2012. Kantelussa Pöyryn syytettiin muun muassa vähätelleen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä naapurimaiden oikeutta lisätietoon ja -konsultaatioon. Pöyryllä arvioitiin olevan hankkeessa myös mahdollinen eturistiriita.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö otti kantelun käsittelyyn ”merkittävänä ja perusteltuna”. Se totesi loppulausunnossaan kesäkuussa 2013, että Pöyryn olisi pitänyt ottaa aktiivisemmin huomioon roolinsa hankkeessa sekä tuoda selkeämmin esille hankkeen ympäristövaikutuksiin ja Mekongin sopimuksen tulkintaan liittyvät epävarmuudet. Se ei kuitenkaan nähnyt varsinaista OECD:n laatimien monikansallisten yritysten toimintaohjeiden rikkomusta tapahtuneen. Pöyry totesi tämän todistavan oman toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi ja käänsi kantelun Pöyryn mediavoitoksi.

Lower Sesan 2

Mekongin pääuomapatoamista on Xayaburin hankkeen myötä kritisoitu vastuuttomana ja turhana, ja sille on peräänkuulutettu kestävämpiä vaihtoehtoja. Kuitenkin on huomattava, että jotkut Mekongin sivujokien padot voivat olla negatiivisilta vaikutuksiltaan vielä merkittävämpiä. Yksi tällainen hanke on Lower Sesan 2 (LS2) Koillis-Kambodzhassa. Kyseistä 400 MW patoa suunnitellaan niin kutsutun kolmen S-joen (Sesan, Srepok ja Sekong) alueelle lähelle Sesan- ja Srepok-jokien yhtymäkohtaa. Padon tekoallas yltäisi 40–60 kilometriä kumpaakin jokea ylävirtaan peittäen alleen kokonaan neljä kylää ja osittain kolme muuta kylää. Valmistelevat työt alkoivat vuonna 2013 ja padon on arvioitu valmistuvan 2018. Toukokuussa 2014 hankkeen kustannuksiksi arvioitiin 977 miljoonaa dollaria.

International Riversin mukaan 3S-jokien lajisto on erityisen monimuotoista. Joet kattavat noin kymmenesosan koko Mekongin valuma-alueesta, mutta niiden alueella esiintyy 42 % Mekongin kalalajeista. Erään akateemisen tutkimuksen mukaan LS2-pato voisi romahduttaa Mekongin kalakantoja jopa kymmenesosalla. LS2-hankkeen on arvioitu vaikuttavan 78 000 ihmisen elämään hankkeen yläjuoksulla, ja yli 4800 ihmistä on asutettava uusille alueille. Alueen väestö koostuu pitkälti etnisistä vähemmistöistä ja alkuperäiskansoista.

Sivu-uoman hankkeena LS2 ei vaadi Mekongin sopimuksen mukaista kansainvälistä konsultaatiota niin kuin Xayaburi. Sellainen olisi kuitenkin tarpeen maiden rajat ylittävien vaikutusten vuoksi. Padon vaikutukset sedimenttivirtaamiin ulottuvat Vietnamiin Mekongin jokisuistolle asti, ja alue on tärkeä vaelluskalojen lisääntymisalue koko Mekongin jokialueen mittakaavassa. Suomi on muiden Mekongin jokikomission rahoittajien kanssa kannustanut Kambodzhan hallitusta tuomaan hanke vapaaehtoisesti alueelliseen esikonsultaatioon.

Niin kuin Xayaburin tapauksessa, myös LS2-hankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) on kritisoitu vakavista puutteista. YVA:n neljäs versio hyväksyttiin Kambodzhan ympäristöministeriössä heinäkuussa 2010. Puutteistaan huolimatta YVA varoittaa merkittävistä kalastomenetyksistä ja muutoksista sedimenttivirtaamissa. Sen mukaan mahdollisten lievennystoimien epäonnistuminen johtaa hyvin merkittäviin ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin ja koskee Kambodzhan tulevia sukupolvia.

Myös padon odotettuun energiatuotantoon liittyy huomattavia haasteita. Kuivan kauden aikana ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vähentyneiden sademäärien vuoksi energiantuotanto voi tipahtaa neljännekseen tai vielä alemmas. Myös joen ylävirtaan Vietnamin puolelle rakennetut padot vaikuttavat LS2-hankkeen tuotantoon. Lisäksi trooppisiin jokiin rakennettujen patojen käyttöikä lyhenee usein radikaalisti johtuen lietteen kertymisestä patoaltaaseen. Siten hankkeesta saatavat hyödyt kyseenalaistuvat entisestään.

Vastuullista ja eettistä liiketoimintaa?

Pöyry ilmoitti 12.2.2015 uudesta konsulttisopimuksesta Hydro Power Lower Se San 2 Company Ltd:n kanssa. Se tulee tekemään muun muassa LS2:n rakentamisen valvontaa ja tarkastusta koko rakennuskauden ajan. Toimeksiannon arvoa ei ole julkaistu. Pöyryn Vesivoima ja uusiutuva energia -osaamisalueen johtaja kehui yhtiön lehdistötiedotteessa, että ”toimeksianto vahvistaa Pöyryn asemaa maailman johtavien vesivoiman suunnittelukonsultointiyritysten joukossa”.

Tässä Pöyryn tulisi huomioida myös vastuu, joka tuohon johtavan konsulttiyritysten asemaan sisältyy. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti Xayaburi-kantelua käsitellessään tärkeän ennakkotapauksen yritysvastuulle tunnustaessaan konsultin vastuun palveluistaan ja niiden merkityksestä asiakkaiden toiminnalle. Tuolloin Pöyry julisti omassa lehdistötiedotteessaan jatkavansa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. On huomionarvoista, että suuren luokan vesivoima trooppisissa joissa on tuomittu jo länsimaiden ja kansainvälisten kehityspankkien keskuudessa kestämättömäksi ja kannattamattomaksi, ja sitä harkitsevia maita kannustetaan luopumaan suunnitelmistaan. Kuinka vastuullista tai eettistä on länsimaisen yrityksen edistää liikevoiton nimissä hankkeita, joita ei länsimaissa suostuttaisi rakentamaan?

Hankkeen edistämisen eettisyys kyseenalaistuu edelleen, kun huomioidaan hankkeen kohtaama vastustus kambodzhalaisten keskuudessa. Paikallisyhteisöt ovat vastustaneet Lower Sesan 2 -hanketta jo yli viisi vuotta ja pyytäneet Kambodzhan hallitusta luopumaan siitä. Hankkeen vaikutusalueella asuvat ovat kärsineet jo aiemmin Vietnamin puolelle rakennetuista Sesan-joen padoista. Yksi näistä on surullisenkuuluisa Yali Falls, jonka YVA:n tuotti nykyisin Pöyry-konserniin kuuluva sveitsiläinen Electrowatt. Sesanin varren ihmiset ovat kärsineet veden saastumisesta ja äkillisistä vedenkorkeuden muutoksista, vaikka Electrowatt väitti, ettei maiden rajat ylittäviä vaikutuksia ole. Sesanin ja lähijokien jokien patoaminen repii paikalliset etniset vähemmistö- ja alkuperäiskansat kulttuurisilta juuriltaan vieden samalla toimeentulon ja ruokaturvan.

Lower Sesan 2 -hankkeen suuret negatiiviset vaikutukset huomioiden Pöyryn tulisi pikemminkin kannustaa Kambodzhan hallitusta luopumaan tästä hankkeesta ja etsimään kestävämpiä energiaratkaisuja. Ajaakseen itse lanseeraamansa ”balanced sustainability” -periaatettaan Pöyryn tulisi myös itse ottaa huomioon kestävämpien vaihtoehtojen kartoitus sen sijaan, että se osallistuu konsulttina tähän hyvin vahingolliseen hankkeeseen.

Liisa Uimonen
Kirjoittaja on Siemenpuun hallituksen jäsen. Hän oli mukana Xayaburi-kanteluprosessissa vuosina 2012-13.

Siemenpuun uutinen Pöyryn uudesta konsulttisopimuksesta.

Fifi.voiman juttu Pöyry-kantelusta ja sen ratkaisusta

International Rivers -järjestön kampanjasivut ja mediapaketit Xayaburi ja Lower Sesan 2 -padoista

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uutisemme 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

    Tilaan uutiskirjeen ja hyväksyn tietojeni käsittelyn kuten tietosuojaselosteessa kuvattu.