Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. CNS-hanke kuuluu nykyään metsät ja rannikkoekosysteemit -rahoituskokonaisuuteen ja maatalouteen liittyvät hankkeet naiset ja ruokasuvereniteetti -kokonaisuuteen **

Latinalaisessa Amerikassa on elinvoimainen sosiaalisten liikkeiden perinne, monimuotoinen pienviljelykulttuuri ja ainutlaatuinen luonnonvarojen kirjo. Samalla aluetta riivaavat jyrkät tuloerot, maanhallinnan epäoikeudenmukaisuus, vientiin suuntautuneen teollisen maatalouden aiheuttamat tuhot ja ympäristöaktivismin väkivaltainen kriminalisointi.

Siemenpuun Latinalaisen Amerikan ohjelman tavoitteina on, että a) Brasilian Amazonian keräilijäyhteisöt suojelevat aiempaa laajempaa osaa alueen sademetsistä ja saavat niistä kestävän elannon ja b) Latinalaisen Amerikan pienviljelijöiden biologisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen pienviljely jatkuu heidän hallitsemillaan mailla. Ohjelmaa toteutetaan tukemalla alueella kolmea kumppanuutta:

Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS)

CNS on vuonna 1985 perustettu, alun perin kuminkerääjien oikeuksien puolustamiseen keskittynyt kansanliike. Kuminkerääjät ovat olleet Brasilian Amazonian huonompiosaisin maataloustyöläisten joukko. Sittemmin CNS on laajentunut puolustamaan myös muiden Brasilian Amazonian keräilijäyhteisöjen asemaa. Se tavoittelee ekologista maatalousreformia, eli erityyppisten keräilijäreservaattien perustamista, metsien ja luonnonvarojen suojelua reservaattien alueella, niissä asuvien ihmisten elämänlaadun parantamista, järjestäytymistä sekä oikeuksien toteutumista. CNS:n vaatimuksiin kuuluvat mm. uusien keräilijäreservaattien perustaminen ja joidenkin olemassa olevien laajentaminen, reservaatteihin jääneiden kolmansien osapuolten tilanteen ratkaiseminen, reservaateille suunnatun teknisen avun ohjelman kehittäminen, metsänhoitosuunnitelmien hyväksyminen ja reservaattien käyttölupien myöntäminen, minimihintojen asettaminen keräilytuotteille, lainojen myöntäminen keräilijöille sekä reservaattien terveydenhuollon, koulutuksen, sanitaation ja asuntotilanteen kehittäminen.

CNS edustaa noin 800 ruohonjuuritason keräilijäorganisaatiota Brasilian Amazonian osavaltioissa: ammattiliittoja, osuuskuntia ja reservaattien asukkaiden yhdistyksistä. Sen toiminnan kulmakivi on reservaattien asukkaiden järjestäytyminen. Keräilijäreservaatteja ja yhteishallinta-alueita on yli neljä sataa. Niiden pinta-ala on yhteensä noin 40 miljoonaa hehtaaria ja niissä asuu noin 800 000 ihmistä.

 

Alianza Biodiversidad

Alianza Biodiversidad -kollektiivia tuetaan sitä koordinoivan argentiinalaisen Acción por la Biodiversidad -järjestön kautta. Se edistää yhteisöpohjaista maanviljelyn biodiversiteetin hallintaa, suojelua ja kestävyyden takaamista Latinalaisessa Amerikassa. AcBion toimintastrategia perustuu tutkimukseen, tiedon välittämiseen, kouluttamiseen, dokumentointiin ja sosiaalisten liikkeiden aloitteiden tukemiseen maatalouden biodiversiteettiin liittyvissä keskeisissä teemoissa, kuten biodiversiteetti itsessään, geenimuuntelu, biopiratismi, yhteisöjen oikeudet, tekijänoikeudet, maatalousteollisuuden vaikutukset ja maakaappaukset.

Kymmenen organisaation muodostamaan Alianza Biodiversidad -kollektiiviin kuuluu jäseniä Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä, Costa Ricasta, Ecuadorista, Kolumbiasta, Meksikosta, Paraguaysta ja Uruguaysta. Se ylläpitää maatalouden biodiversiteettiin Latinalaisessa Amerikassa keskittyvää biodiversidadla.org verkkosivustoa, jolla vierailee päivittäin noin 1 000 käyttäjää ruohonjuuritason organisaatioista, yhteiskunnallisista liikkeistä, tiedotusvälineistä ja yliopistoista. Se toimittaa myös Biodiversidad, sustento y culturas -lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa espanjaksi ja portugaliksi. Sähköisen version lisäksi sitä painetaan paperisena alueen eri maissa.

Alianza Biodiversidad toimii yhteistyössä useiden kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa välittäen tietoa ja teknistä tukea, kouluttaen sekä kampanjoita ja tempauksia tukien. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kansainvälinen pienviljelijäliikkeen Via Campesinan Latinalaisen Amerikan osasto CLOC ja maatalouden biodiversiteettiä globaalilla tasolla edistävä järjestö GRAIN.

 

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Latinalaisen Amerikan Maan ystävien kumppanuuden puitteissa tuetaan alueen seitsemän kansallisen Maan ystävien järjestön yhteishankkeita. Niissä ovat mukana Otros Mundos Meksikosta, CESTA El Salvadorista, COECOCeiba Costa Ricasta, CENSAT Agua Viva Kolumbiasta, ATA Argentiinasta, REDES Uruguaysta ja NAT Brasiliasta.

Hankkeiden kautta Maan ystävien ryhmät edistävät alueiden hallintaa vahvistamalla yksilajisten viljelmien vastustamista ja luonnon kaupallistamista, sekä tukevat yhteisöpohjaiseen biodiversiteetin hallintaan liittyviä aloitteita ja kokemuksia maissaan. Hankkeet toteutetaan Kansainvälisten Maan ystävien Metsät ja biodiversiteetti -ohjelman sekä Ruokasuvereniteettiohjelman puitteissa. Niissä järjestetään paikallisyhteisöjen kontekstiin perustuvia työpajoja, koulutuksia, kokemustenvaihtoja ja foorumeja mm. agroekologisesta viljelystä, yhteisöpohjaisesta metsien hallinnasta, yksilajisista viljelmistä ja kaupallisesti suuntautuneista ilmasto/ympäristöaloitteista (REDD, PES). Kyseisistä teemoista tehdään selvityksiä ja julkaisuja, joista viestitään verkkosivujen, tapahtumien, radion ja tiedotusvälineiden avulla. Paikallisten, kansallisten ja alueellisten sosiaalisten liikkeiden ja verkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Hankkeen hyödynsaajia ja kumppaneita ovat erityisesti pienviljelijä- ja alkuperäiskansayhteisöt ja naisten verkostot.

 

Siemenpuun Latinalaisen Amerikan ohjelma arvioitiin vuonna 2015. Lue lisää: Latinalaisen Amerikan ohjelman arviointiraportti 2015.
 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

Biodiversidad, sustento y culturas on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä latinalaisamerikkalainen lehti, jonka tekemistä Siemenpuu on tukenut useita vuosia. Pääset lukemaan lehden parhaiten Grainin sivuilta.

 

Sorry no projects available.

Fundação Vitoria Amazônica on yksi Grupe de Trabalho Amazonico (GTA) -järjestöverkoston jäsenistä. 

Vuonna 1992 perustettu GTA on Amazonian alueen järjestöverkosto, jonka jäsenenä on noin 650 järjestöä ja kansalaisliikettä pienviljelijöistä keräilijöihin, kalastajiin, etnisiin ryhmiin, ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöihin. GTA:n tavoitteena on tukea jäsenyhteisöjensä työtä Amazonian alueen kestävän kehityksen politiikan edistämiseksi.

Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) on 1994 perustettu, yhteisömetsätaloutta Peténissä Guatemalassa harjoittavien organisaatioiden yhteistyöjärjestö. Sen jäsenorganisaatiot harjoittavat yhteisömetsätaloutta Maya biosfäärireservaatin monikäyttöalueella valtion myöntämillä metsänhallintaluvilla. Yhteisöjen itsensä harjoittama metsien hallinta vahvistaa niiden omistajuutta alueestaan, ja tukee siten Maya-alueen merkittävimmän metsäisen alueen suojelua.

ELO on vuonna 1993 perustettu, Baixo Amazonasin alueen yhteiskunnallisille liikkeille teknistä tukea antava kansalaisjärjestö. Se neuvoo mm. strategisessa suunnittelussa, hanketoteutuksessa, kirjanpidossa ja viestinnässä liikkeitä, jotka haluavat suojella alueen metsiä ja parantaa niissä asuvien ihmisten elämänlaatua. Tällaisia ovat esimerkiksi alkuperäiskansat ja keräilijät. ELO toimii parhaillaan Baixo Amazonasin sosiaalisten liikkeiden verkoston koordinoijana. Verkostoon kuuluu alueen maataloustyöläisten ammattiyhdistysliikkeitä ja keräilijäreservaattien asukasyhdistyksiä.

REDES on opiskelijoiden ja yhteiskunnallisten aktiivien vuonna 1988 perustama uruguaylainen kansalaisjärjestö. Se kampanjoi yhteiskunnallisista ja ympäristöteemoista tavoitteenaan lisätä kansalaisten tietoisuutta niistä ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Yhdessä yliopistojen ja kansalaisliikkeiden kanssa se myös tutkii, viestii ja kouluttaa kyseisistä teemoista. Lisäksi se laatii ehdotuksia vaihtoehtoisesta yhteiskuntapolitiikasta ja tukee paikallisyhteisöjä sen toteuttamisessa. REDESin työ on viime aikoina keskittynyt ruokasuvereniteettiin.

Joukko ympäristöaktivisteja ja asiantuntijoita perusti CESTA:n, El Salvadorin Maan ystävät, vuonna 1980. Nyt CESTA:lla on 17 kokopäiväistä ja 3 osa-aikaista työntekijää, 6 vapaaehtoista ja noin 2000 jäsentä. Se kuvaa tavoitteekseen osallistua kestävän arvojärjestelmän omaksumiseen El Salvadorissa. Sen tavoitteet ovat:

- edistää kestävien yhteisöjen voimaantumista ja parantaa paikallisen suvereniteetin tasoa (harmoniassa ympäristön kanssa)

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) on vuonna 1989 perustettu Brasilian Amazonian alkuperäiskansojen yhteistyöjärjestö. Se edistää alkuperäiskansojen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista hyvinvointia sekä ihmisoikeuksia. Erityisiä teemoja ovat maaoikeudet, terveys, koulutus, sanitaatio, kulttuuriset kysymykset sekä alkuperäiskansojen ja niiden organisaatioiden kestävyys. COIAB on mm.

WRM:n (Movimiento Mundial Por Los Bosques / World Rainforest Movement) perustivat vuonna 1986 eri puolilla maailmaa toimivat, metsistä ja alkuperäiskansoista kiinnostuneet aktivistit. Ensimmäiset 10 vuotta verkoston päämaja oli Malesiassa, mutta siirrettiin sittemmin Uruguayhin. WRM työskentelee metsä- ja puuviljelmäteemojen parissa tukien yhteisöjen oikeuksia metsiinsä ja maihinsa. Se määrittää itsensä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja ympäristönsuojeluun tähtääväksi verkostoksi.

The Canavieiras marine extractive reserve was established in 2006, in decreed in the name of AMEX. which is the umbrella organisation of the 9 community associations of the inhabitants of the reserve. AMEX has 2300 members, a directorate and  a deliberative council of 12 members. In 2009 AMEX held its founding assemblee and became a legal entity. AMEX aim is to

-     strengthen the participation and capacity of extractivist inhabitants with regards to the gestation of the Canavieiras extractive reserve

8.3.2016

Hondurasilaisen alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavan COPINH-järjestön johtohahmo Berta Cáceres murhattiin kotiinsa maaliskuun kolmannen päivän vastaisena yönä. Hän oli kansainvälisesti tunnettu aktivisti ja sai Goldman -ympäristöpalkinnon erityisesti lenca-alkuperäiskansan kanssa tekemästään työstä. Yhteisöt haluavat suojella Gualcarque-jokea Agua Zarca -vesivoimahankkeen vaikutuksilta.

5.10.2016

[Titta Lassila] "Ei agroteollisuus tahdo tappaa meitä nopeasti. Se tahtoo tappaa meidät hyvin hitaasti."

7.9.2016

[Kirsi Chavda] São Raimundon kylässä Medio Juruán keräilijäreservaatissa eletään elo-syyskuun vaihdetta. Vuosittainen pirarucu-kalan pyyntiaika on ovella. Kylän 32 perhettä kokoontuu päättämään ketkä virittävät kalastusverkot, ketkä kokevat ne, ketkä laittavat ruokaa, pesevät pyykit, kuljettavat kalat, perkaavat ne, tai jäävät kylään hoitamaan lapsia. Kalaa pyydetään neljä yötä vuorotyönä leirissä, jonne on tunnin venematka kylästä. Sieltä saalis kuljetetaan kolmen tunnin venematkan päähän pääjoen varteen perattavaksi.