Intia: adivasi-alkuperäiskansojen oikeudet

** Tätä sivua ei enää päivitetä. Siemenpuun vanhat alueelliset ohjelmat olivat käytössä vuoden 2017 loppuun saakka. Adivasihankkeet kuuluvat nykyään biokulttuuriset oikeudet -rahoituskokonaisuuteen. **

Siemenpuun adivasi-ohjelma toimii Intian alkuperäisyhteisöjen metsäelämää, metsän käyttöä ja suojelua koskevien oikeuksien vahvistamiseksi noudattaen adivasien oman elämänperinnön tarpeita. Ohjelma hyödyntää vuonna 2006 säädettyä metsäoikeuslakia, jonka valmistelua ja täytäntöönpanoa adivasit ovat ohjelman kautta pyrkineet edistämään.

Maailma säilyttää biodiversiteettiä vain, jos ihmiset ylläpitävät elämäänsä niin, ettei se syrjäytä maan oman biodiversiteetin, kuten istuttamattoman luonnonmetsän uusiutumista. Biodiversiteetin syrjäyttämisessä tai säilyttämisessä keskeistä on ihmisten asutuksen, viljelysten, tuotannon ja kulttuurin muodot.

Adivasien metsäalueilla ihmiselämää ylläpidetään sangen pienellä tilalla verrattuna moderneihin elämänmuotoihin. Henkilöä kohden tarvittu kuutiometrimäärä itsestään uusiutuvaa, istuttamatonta metsää jää vähäiseksi siihen sopeutuneen elämänmuodon seurauksena – adivasit mieltävätkin olevansa osa metsää, mikä on eri asia kuin ”asua metsässä”. Huolimatta Intian luonnonmetsien suhteellisesta vähäisyydestä noilla alueilla elää noin sata miljoonaa adivasia – enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa.

Noin 30 miljoonaa adivasia on häädetty elinalueiltaan Intian 65 itsenäisyysvuoden aikana. Häätöjen syinä ovat olleet erilaiset kehityshankkeet, kuten kaivosten ja suurpatojen rakentaminen. Hallinto, teollisuus ja valtakulttuuri uhkaavat loppujakin adivasien maita ja metsiä. Uhattuina ovat yhteisöjen paikalliseen ympäristöön sopeutuneet elämänperinnöt. Myös paikalliset oikeudet ovat jääneet melko tuntemattomiksi niin hallinnolle kuin suurelle yleisöllekin.

 

Adivasi-dialogin vahvistamista

Adivasiyhteisöjen on usein vaikea puolustautua hallintoa ja suuryhtiöitä vastaan pelkin paikallisin voimin. Siksi tarvitaan eri alueiden adivasiryhmien välistä yhteistyötä ja kansalaisliikkeitä.

Intian laki, oikeus ja hallinto ovat viime aikoina tunnustaneet yleisellä tasolla aiempaa selvemmin kansainväliset ja kansalliset sitoumuksensa adivasien kollektiivisten yhteisömetsäoikeuksien ja erityisen haavoittuvien heimoryhmien elinalueiden yhteisöoikeuksien suhteen. Ne viranomaiset, joiden pitäisi rekisteröidä ja laillistaa yhteisöjen perinteiset tapaoikeudet, eivät kuitenkaan tunne lukuisten heimojen perinteisiä tapaoikeuksia. Niillä ei myöskään ole käsitteellistä tai hallinnollista kriteeristöä tai välineistöä tätä rekisteröintiä varten.            

Adivasiyhteisöjen tapaoikeudet ovat määrittyneet kunkin alueen ominaispiirteiden, elinehtojen ja perinteisten työmuotojen pohjalta yhteisöllisinä oikeuksina. Näitä perinteitä ovat muun muassa kiertokaskiviljely, bambutyö, perinnetieto ja -parannus, metsätuotteiden keräily ja yhteisömetsänhoito. Tällaisten elämänkäytäntöjen ja niihin sisältyvän perinteisen työn oikeuksissa on paljon sellaista, joka yhdistää niitä harjoittavia, jopa etäällä toisistaan olevia sekä kieleltään ja kulttuuriltaan eroavia yhteisöjä.  

On siten tärkeää, että nämä eri alueilla asuvat heimoyhteisöt pystyvät kampanjoillaan ja kansalaisliikkeillään saamaan julkisuutta näiden oikeuksien ilmaisemiselle ja käsittelylle. Jos adivasiyhteisöt saavat oikeutensa helpommin tunnustetuiksi ja rekisteröidyiksi, estää se paremmin hallintoa ja kaupallisia toimijoita ottamasta, tuhoamasta tai saastuttamasta heidän maitaan, metsiään ja vesiään.

Siemenpuun NAA-ohjelman kumppanina on adivasiverkosto National Adivasi Alliance (NAA). Verkoston aktiivit toimivat adivasiyhteisöjen itsehallinnon ja kulttuuriperinnön vahvistamiseksi sekä pakkosiirtojen ja ympäristöuhkien estämiseksi. Verkoston ja sen jäsenjärjestöjen hankkeet jatkavat työtä adivasiyhteisöjen laillisten metsäoikeuksien toteuttamiseksi, kyläyhteisöelämän kestävien omavaraistaloudellisten mallien, kuten yhteisömetsänhoidon ja perinneparannuksen, elvyttämiseksi.

 

National Adivasi Alliance -yhteistyöohjelma evaluoitiin 2015-16. Evaluaation keskiössä oli Intiassa vuonna 2006 voimaan tulleen metsäoikeuslainsäädännön toimeenpano ja siihen liittynyt NAAn jäsenjärjestöjen oma ja yhteinen toiminta vuosina 2013-15. Arvioinnissa todettiin, että NAAn jäsenet ovat yhdessä ja kukin tahollaan tehneet merkittävää työtä metsäoikeuslakia koskevan tietämyksen ja toimeenpanon osaamisen edistämiseksi sekä yhteisöissä että myös viranomaisten parissa. Lisäksi NAAn toiminta on vahvistanut sen piirissä olevien adivasien identitettiä, johtajuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa myös viranomaistoimintaa ohjaavasti. Monissa hankkeissa myös naisten ja nuorten rooli metsäoikeuksien edistämisessä on nostettu kiitettävällä tavalla esille. Lataa tästä englanninkielinen NAA-evaluaatioraportti (pdf, 800 kt).

Vuonna 2015 Siemenpuu teetti omaa päätöksentekoaan varten selvityksen kiertokaskiviljelyn muodoista ja merkityksistä Intian alkuperäiskansayhteisöille. Society for Promotion of Wastelands Development (SPWD) -järjestön tutkijoiden tekemään selvitykseen liittyi osuudet paikallisista ympäristöllisistä, sosiaalisista, taloudellisista ja terveyteen littyvistä vaikutuksista, sekä kaskiviljelyn vaihtoehdoiksi tarjotuista toimeentulon muodoista. Selvitykseen pohjautuva artikkeli julkaistiin Jharkhand Journal of Development and Management Studies -lehdessä (pdf, 0.1 Mb)

 

Siemenpuun NAA-ohjelmaryhmän tekemä kuvallinen kooste adivasien metsäelämästä (pdf, huom. suuri koko 65 Mt) alueilta, missä Siemenpuu on tukenut adivasien oikeuksia.

Ville-Veikko Hirvelän matkaraportti keväältä 2012 (pdf, 2,3 Mt), jolloin hän vieraili adivasiyhteisöissä ja -järjestöissä useiden osavaltioiden alueelta

 

NAA-ohjelmaryhmäläisten tekemiä videoita

Video adivasien metsäelämästä

 

Video perinneparantajista Guneista Udaipurin piirikunnassa Rajastanissa. Siemenpuu on tukenut perinneparannushankkeita Intiassa.

 

Videohaastattelu Safe the Forest Movementin kampanjasta kaivoshanketta vastaan Jharkhandin osavaltiossa

 

 

Sorry no projects available.

National Adivasi Andolan on NAA-ohjelmassa toimivien adivasien keskinäinen yhteistyöorganisaatio, joka ajaa Intian alkuperäiskansojen yhteiskunnallisia etuja sekä sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia. NAAndolan on avoin kaikille adivaseille alueellisesta tai toiminnallisesta taustasta riippumatta. Käytännössä kuitenkin toiminnassa mukana olevat adivasit ovat jollakin tavalla sidoksissa Siemenpuun tukea saaviin National Adivasi Alliancen jäsenjärjestöihin. Andolanin puheenjohtajana toimii J.P.Raju Karnatakan osavaltiosta.

Tribal Association for Fifth Scheduled Campaign (TAFSC) on 35 alkuperäiskansayhteisöjen parissa työskentelevän järjestön ja toimintaryhmän yhteenliittymä Tamil Nadun osavaltiossa. Sen pyrkimyksenä on voimallistaa tiedollisesti ja organisatorisesti osavaltion alueella eläviä alkuperäiskansoja, jotta he voisivat kriittisesti ja analyyttisesti vaikuttaa omaan sosiaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen asemaansa.

Humane Trust toimii tilivastuujärjestönä osana Collective for Action of Forest Adivasi in Tamil Nadu (CAFAT) -verkostoa. Se toimii Tamil Nadussa etäisissä paliyan-kylissä koulutuksen, terveyden ja yhteisöoikeuksien hyväksi. Paliyaneihin kuuluu n. 6000 perinteisiltä elinehdoiltaan metsästäjä-keräilijöihin kuulunutta perhettä eteläisten Länsi-Ghatien vuoristossa Tamil Nadussa ja Keralassa.

Adivasi Aikya Samiti (AAS) aloitti toimintansa 1987 kamppailulla oikeudesta maahan. Adivasien maaoikeudet ovat yhä sen työn ydinteema kytkeytyneenä elinehtojen ja kulttuuri-identiteetin elvyttämiseen Wayanadin alueella Pohjois-Keralassa. Wayanad kuuluu Western Ghats-vuoristoon ja kasvistoltaan ja eläimistöltään ainutlaatuisen rikkaaseen biosfääriin. AAS on läheisessä yhteydessä Wayanadin etäisten adivasialueiden väestöön ja työskentelee kudumbasree-, kusichiya-, paniya-, kattu- naikka-, oorali- (betta kuruba), kadas-, adiya-heimojen parissa.

Dharitri Rural Development Society on perustettu vuonna 2002. Järjestö toimii Andhra Pradeshin ja Telanganan osavaltioiden alueella – erityisesti Visakhapatnamin piirikunnassa. Järjestö toimi lähtökohtaisesti ympäristökysymysten parissa, mutta sisällytti pian toimintaansa myös alkuperäiskansojen kulttuuriset ja muut oikeudet. Sittemmin toimintapiiriin on kuulunut myös mm. maatalous-, koulutus- ja vammaiskysymykset.

Samruddi toimii Ramanagaran piirikunnan Kanakapuran alueella soliga- ja iruliga-yhteisöissä. Se on perustettu vuonna 1997. Järjestön takana on ryhmä sosiaalityöntekijöitä ja kehitysaktivisteja, jotka halusivat parantaa vähempiosaisten - erityisesti adivasien - asemaa Karnatakan osavaltiossa. Järjestö pyrkii voimallistamaan yhteisöjä yhteisöllisyyttä vahvistamalla, lisäämällä yleistä tiedostavuutta ja kasvattamaan yhteisöjen kykyä omien organisaatioidensa muodostamiseen.

Dishan tavoitteena on toimia tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan kestävän yhteiskunnan aikaansaamiseksi: tehdä yhteisöt valmennuksen, vaikuttamistyön, verkostoitumisen ja osallistumisen kautta kykeneviksi kestävään ja itsehallinnolliseen alueensa voimavarojen käyttöön ja oikeuksiensa toteuttamiseen sekä edistää ihmisten osallistumista luonnonvarojensa suojeluun ja adivasien, naisten, daliittien ja muiden marginalisoitujen ryhmien tietoisuutta oikeuksistaan.

Devote Trust on Tumudibandhin syrjäisen metsäalueen paikallisten adivasien perustama järjestö, joka työskentelee 20 heimokylän alueella Kandhamalissa, Länsi Orissassa. Se on toiminut vuodesta 2002 alkaen heimojen ja muiden alaspoljettujen nostamiseksi paikallisen väestön tarpeiden ja tuen pohjalta rakentaakseen oikeudenmukaisen, kestävän, kollektiivisen ja osallistuvan yhteiskunnan. Järjestö on paikallisten adivasi-naisten ja nuorten johtama. Sen vetäjä, nuori juristi, Ms Sabitri Patra on vieraillut Suomessa keväällä 2013.

CORD (Coorg Organisation for Rural Development) toimii National Adivasi Alliance (NAA) -verkoston sihteeristönä ja organisoi sen kokoukset, tilinpidon, hallinnon ja raportoinnin. CORD:in johtaja Roy David on kansallisen verkoston koollekutsuja. CORDin tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia NAAn ohjelmahallinnon toimivuudesta ja tukitoiminnoista sekä suhteesta Siemenpuuhun että NAAn jäsenjärjestöihin. CORD toimii myös yhteydenpidon tukena ja tulkkina Siemenpuun ja ohjelmatoteuttajien välillä.

Village Reconstruction and Development Project (VRDP) toimii Tribal Association for Fifth Scheduled Campaign -verkoston kokoonkutsujana ja hallinnosta vastaavana tahona.

Sivut

23.1.2018

Intialaiset kansalaisjärjestöt ovat Siemenpuun hanketuen avulla jatkaneet työtään Intian alkuperäiskansojen eli adivasien laillisten metsäoikeuksien ja maarekisteröintien saamiseksi. Työn tuloksena hankekaudella 2016-2017 yli 4000 uutta perhettä sai rekisteröityä lailliset oikeudet maihinsa ja 96 kyläyhteisöä (yli 16000 ihmistä) sai hankittua oikeudet yhteisten metsäalueidensa hallintaan. Lisäksi yli 30000 perhettä ja 726 kylää jättivät sisään omat rekisteröintihakemuksensa. 342 kyläyhteisöä on laatinut jo mailleen kestävän metsienhoidon suunnitelman.

20.12.2016

[Tanja Seppänen] Saavumme Jurakhamanin kylään, jossa on juuri alkanut uskonnollinen Kartik Purnima -festivaali. Ihmiset ovat asettautuneet alttareiden eteen pihoillaan ja valmistautuvat nyt ensimmäisiin seremonioihin. Tulevien päivien aikana kyläläiset omistautuvat muun muassa pyhälle puulle tulsille. Paikalliset perinneparantajat käyttävät tulsia lääkeyrttinä monenlaisten vaivojen hoitoon.

15.9.2014

Parivartan-järjestön hankkeessa tuetaan bambutyöntekijöitten oikeuksia harjoittaa heidän perinteistä elinkeinoaan. Intian metsäoikeuslaki oikeuttaa heimoja keräämään metsätuotteita alueillaan, mutta lain toimeenpano on ollut puutteellista.