Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan

Oikeudenmukainen siirtymä viittaa tapaan tehdä ekologisesti tarvittavat muutokset, kuten fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen siten, että samanaikaisesti tuetaan työllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Ekologinen demokratia puolestaan kuvaa toivotun yhteiskunnan piirteitä, ekologisesti kestävää, demokraattista ja sosiaalisesti tasa-arvoista yhteisöä ja maailman järjestelmää.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030 rohkaisevat kansalaisyhteiskunnan toimijoita työskentelemään järjestelmätasolla ja puuttumaan maailman ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien juurisyihin. Ei ole riittävää toimia yhden tai jopa kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen erikseen. Tarvitaan lähestymistapa, jolla saavutetaan kaikkia tavoitteita yhtä aikaa.

Siemenpuu uskoo, että osa sen työstä on vaikuttavuuden varmistamiseksi syytä suunnata tärkeimpien ongelmien juurisyiden analysoimiseen ja negatiiviset kehityskulut myönteisiksi muuttavien politiikkaehdotusten ja kansalaisvaatimusten tuottamiseen. Paikallisella tasolla on vilkasta ja määrätietoista vastarintaa kehityshankkeille, jotka syrjäyttäisivät paikallisyhteisöjä niiden kestävistä elinkeinoistaan ja tuhoaisi arvokkaita luonnon ekosysteemejä. Usein yhteisöt ovat onnistuneet pysäyttämään tai muuttamaan sellaisia hankkeita. Jos maailmanlaajuinen kysyntä luonnonvaroille jatkaa kuitenkin kasvuaan, tuollaiset puolustustulokset aiheuttavat vain lisää painetta muille alueille. Siksi on tarpeellista haastaa globaali kysyntä ja kehitysmalli, joka kuluttaa luonnonvaroja entistä enemmän.

 

Tämä haastaminen on parasta tehdä sellaisena vuoropuheluna, jossa kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansanliikkeet ovat keskeisessä asemassa. Tässä voimaannuttavassa prosessissa tärkeä rooli on myös tutkijoilla ja intellektuelleilla, jotka voivat tuoda syvän ymmärryksen ja selkeän artikuloinnin monimutkaisille asioille. Ymmärrykset globalisoidun ylikulutuksen tuhoavista rakenteista pitää yhdistää paikallisiin ymmärryksiin siitä, miten yhteisöt voivat parhaiten elää, puolustaa ja ylläpitää paikallista kestävää elämää. Taloudelliset toimijat osuuskunta- ja solidaarisuustalouspiireistä ovat tärkeitä, mutta yhteistyötä tarvitaan myös poliittisten johtajien ja virkamiesten kanssa, joilla on kokemusta siitä, kuinka sosiaalinen muutos on myös tarpeen valtasuhteiden verkostoissa.

Tunnus ’oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan’ kuvaa kansalaisten vaatimusta tasa-arvoisesta yhteiskunnan muutoksesta, ja tavasta ratkaista käsillä oleva ekologinen ja kehityskriisi. Keskustelut ympäristö- ja työväenliikkeiden välillä on luonut oikeudenmukaisen siirtymän lähestymistavan muutostyöhön, joka edistää samalla aikaa ympäristönsuojelua, työllisyyttä ja muita sosiaalisia hyötyjä. Oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteena oleva ekologinen demokratia tuo ympäristönäkökulman kokonaisvaltaiseen demokratiaan, jossa yhdistyvät samaan kehykseen elämän kaikki osa-alueet: poliittinen, kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen, sukupuolellinen ja ekologinen. Muutos ekologiseen demokratiaan olisi suuri hyppäys eteenpäin nykyisestä järjestelmästä, missä valituilla edustajilla on vain rajattu toimintakenttä markkinavoimien suhteettoman suuren voiman vuoksi.

Siemenpuun kumppanit ovat aktiivisesti olleet luomassa kansalaisyhteiskunnan kestävän kehityksen vaihtoehtoja. Etelä-Aasiassa työ on keskittynyt kokonaisvaltaisen demokratian (swaraaj) ideaan ekologisen demokratian ollessa erityisenä painopisteenä. Latinalaisessa Amerikassa tavoitteena on ollut pyrkiä saamaan kaikille hyvä elämä (buen vivir, vivir bien) keskeiseksi sosiaaliseksi tavoitteeksi kapeampien tavoitteiden, kuten talouskasvun tilalle.

 

Maailman sosiaalifoorumi –tapahtumat ja prosessit ovat keskeisiä paikkoja, missä ideoita on kehitetty ja edistetty ja ne ovat tukeneet muita sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisempien paradigmojen, kuten solidaarisuustalouden ja yhteisvaurauden, liikkeen rakentamista. Brasiliasta lähteneenä liikkeenä Maailman sosiaalifoorumilla on ollut merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan keskusteluiden ja globaalien tavoitteiden asettamisessa, ja se on poikinut monia konkreettisia toimijoita, kuten vero-oikeudenmukaisuutta ajavan Tax Justice Networkin. Kansalaisyhteiskunnan toimijat niissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä, joissa perustarpeet voidaan toteuttaa hyväksyttävällä ekologisella jalanjäljellä, ovat hyvässä asemassa vaatiessaan ekologiseen demokratiaan liittyviä vaatimuksia ja ohjatessaan maailman ylikuluttavia kansoja ja kansanosia kestävälle polulle.

Siemenpuu vahvistaa kansanliikkeiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden esityksiä yhteiskunnallisista ratkaisuista ja järjestelmätason oikeudenmukaisista kehitysvaihtoehdoista paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Siemenpuulla on kokemusta tällaisen toiminnan tukemisesta, ja jatkossa Siemenpuu pyrkii vahvistamaan yhteistyötä ja koordinaatiota eri aloitteiden välillä. Rahoitus suunnataan järjestelmätason muutoksen ideoiden ja vaihtoehtojen edistämiseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

***

Tutustu Siemenpuun erilliseen Muutosvaihtoehdot-verkkojulkaisuun etelän näkemyksistä oikeudenmukaiseen siirtymään!

Lue lisää Siemenpuun kehitysyhteistyöohjelmasta 2018-2021. Lue myös tausta-artikkelit buen viviristä ja kaivannaistaloudesta. Tämä rahoituskokonaisuus pohjautuu Siemenpuun kokemuksiin entisista SADED-ohjelmasta ja Globaali dialogi –ohjelmasta.

28.10.2020

Hanke on jatkoa vuoden 2018 lopussa alkaneelle ja lokakuussa 2020 päättyneelle hankkeelle. Hanke toteutetaan 14 naisryhmän parissa Rautahatin piirikunnassa Terailla, Nepalin eteläosassa. Puolet ryhmistä osallistui edelliseen hankkeeseen ja puolet on uusia ryhmiä. Hankkeen arviolta 330 kotitaloutta kuuluu pääosin alistettuihin kastittomien (dalitien) ja maattomien yhteisöihin. Hankkeen keskiössä ovat ruoka- ja maaoikeuskysymykset.

1.6.2020

Tharakan alueen ekologinen kartoitus vuonna 2019 paljasti biokulttuurisen perinnön massiivisen katoamisen. Tämän aiheuttama uhka kriittisille ekosysteemeille on vakava. Alue on rikas biodiversiteetiltään, mm. kasvien ja lintujen osalta. Se on myös tärkeä kuivan kauden laiduntamisalue karjalle ja villieläimistölle. Tharakassa on yli 32 pyhää luontokohdetta. Olemassaoleva lainsäädäntö ei eksplisiittisesti tunnusta pyhiä luontokohteita ja –alueita eikä näiden hallintajärjestelmiä.

3.12.2018

Nepalin kylissä maatalous on kokemassa suurta muutosta: nuorten miesten runsaan maastamuuton johdosta maatalous on ”naisistunut”. Mutta muutto on merkinnyt myös laajojen viljelymaiden jäämistä kokonaan maatalouden ulkopuolelle. Kun samalla maatalouden kaupallistumisen paineissa viljelykasvien ja -lajikkeiden diversiteetti on kaventunut, maatalouden monimuotoisuus on vähentynyt ja ruokasuvereniteetti heikentynyt.

Sorry no organisations available.

28.8.2020

[Kari Bottas] Nepalilaisten naisryhmien parissa toteutettu hanke alkoi menestyksekkään alkunsa jälkeen muuttua sarjaksi painajaismaisia hankaluuksia. Naisten yhteistyö paremman tulevaisuutensa puolesta muuttui kamppailuksi tuhoisia ja eriyttäviä luonnonvoimia vastaan. Mutta mitkä voimat ovat luonnonvoimien taustalla?

17.1.2019

[Uddhab Pyakurel and Marko Ulvila] Nepal Social Forum Secretariat organized a Social Forum Consultation on December 8, 2018 in Kathmandu. The meeting was organized to review developments in like-minded social movements in Nepal to strengthen democratic space as well as to discuss the reactivation of the WSF process at the South Asian and Asian regional level.

19.9.2018

Karel Keiramo, Pia Korhonen, Uddhab Pyakurel and Marko Ulvila formed the Siemenpuu Foundation's delegation at the 6th International Degrowth Conference for Ecological Sustainability and Social Equity in Malmö, Sweden on 21-25 August 2018. Siemenpuu organised one session on systemic alternatives during the conference.