Nuorten tiedollisen kapasiteetin ja johtajuuden edistäminen biokulttuuristen oikeuksien tunnustamiseksi liittovaltiomuotoisessa Nepalissa

Nepalissa on meneillään lukuisia yhteisöjen biokulttuurisille oikeuksille merkittäviä lainsäädännöllisiä prosesseja. Näissä prosesseissa huomioidaan kuitenkin hyvin vähäisessä määrin metsäyhteisöjen oma ääni, erityisesti nuorten osalta. Tässä hankkeessa tarkoitus nostaa esiin myös nuorten näkökulmat metsähallinnan prosesseihin liittyen.

Hankkeessa pyritään kehittämään ja tunnustamaan metsäyhteisöjen metsien suojelukäytäntöjä ottamalla nuoret voimakkaasti toimintaan mukaan. Nuorten lisääntyneellä tietämyksellä ja johtajuudella tähdätään vaikuttaviin ja kestäviin biokulttuurisiin suojelukäytäntöihin ja rakentavaan julkishallinnolliseen keskusteluun uudessa liittovaltiomuotoisessa Nepalissa. Hankkeessa tuetaan lukioikäisiä nuoria biokulttuuristen suojelukäytäntöjen dokumentaatiossa, analyysissä ja tiedon jakamisessa ja osallistetaan heitä samalla suojelutoimintaan ja siitä käytävään poliittiseen keskusteluun erilaisten kansalaisyhteiskunnan verkostojen kautta. Hanke keskittyy pilottiluonteisesti neljään yhteisöön eri puolilla Nepalia.

Tarkoitus on myös, että Nepalin ICCA-verkosto (Indigenous and Community Concerved Areas) voi hyödyntää hankkeen kokemuksia omassa ja jäsenyhteisöjensä toiminnassa. Verkostossa on yhteensä 29 paikallistason yhteisöä ja paikallisryhmää eri puolilta Nepalia. Yksi pilottialueista on järjestön kotialueella eli Khotangin piirikunnassa. Muut kolme yhteisöä identifioidaan ICCA-verkoston piiristä siten, että ne sijaitsevat erilaisilla maantieteellisillä alueilla (vuoristo, välikukkulat ja eteläinen tasankoalue).

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat yhteensä n. 400 nuorta ja epäsuorina hyödynsaajina yhteensä 2000 yhteisöjen edustajaa. Nuoret ovat 9-12 luokka-astetta käyviä (lukiolaisia). Koululaisten osallistuminen varmistetaan tehokkaalla koordinaatiolla hankkeeseen osallistuvien koulujen ja opettajien kanssa. Myös vanhemmat osallistetaan siten, että he kykenevät tukemaan oppilaiden osallistumista.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
9.12.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Ribdung-Jaleswori Education Foundation (REF) Myönnetty tuki: 28 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
21kuukautta