Dai-alkuperäiskansan metsäalueiden suojelun tuki koulutuksen, tutkimuksen ja edunvalvontatyön keinoin

Myanmarin Chin-osavaltion kukkulaisilla ja vaikeapääsyisillä metsäalueilla elävän dai- alkuperäiskansan metsäalueet ovat olleet Myanmarin kansainvälisen avautumisen kautta enenevästi intensiivisen ulkopuolisen teollisen hyödyntämisen uhkaamia. Dai-kansan johtajat ovat nähneet, että maihinsa liittyvien oikeuksien puolustamiseksi dai-yhteisöjen on keskinäisessä yhteistyössä välttämättä virallisesti kartoitettava asuinalueensa, niiden luonnonolosuhteet sekä perinteiset elämän ja metsien hallinnan muodot. Näiden kartoitusten pohjalta laadittaisiin yhteisöjen biokulttuuriset pöytäkirjat (protokollat).
Hankkeessa suunniteltiin seuraavanlaisia toimintoja:
-    ympäristöön ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvät koulutukset ja työpajat
-    asuinalueisiin liittyvä kartoitus ja tutkimustyö
-    yhteistyössä tapahtuva edunvalvontatyö
Hankkeen piiriin kuului alun perin kaikkiaan 15 kylää, joissa on yhteensä noin 700 taloutta ja noin 3500 asukasta. Neljässä kylässä oli tarkoitus laatia hankkeen suoralla tuella yhteisöpöytäkirjat kylissä asuvien hankkeessa koulutettavien fasilitaattorien tuella. Muiden kylien edustajien oli määrä osallistua pöytäkirjojen laadintaan liittyviin työpajoihin ja koulutuksiin, niin että kaikissa 15 hankekylässä laadittaisiin yhteisöpöytäkirjat. Protokollien, yhteisökarttojen ja selvitystyön pohjalta oli määrä tehdä tiedotus- ja edunvalvontatyötä hankekylissä ja alueellisissa keskuksissa (Kanpetlet, Mindat ja Paletwa), tavoitteena se, että kylien metsistä voitaisiin muodostaa yhteisömetsien suojelualueet. Selvitystyössä erityisenä painopisteenä oli määrä olla perinteiset lääkekasvit ja paikalliset siemenlajikkeet. Kampanjatoimintaan kuului myös kylien keskinäisellä yhteistyöllä puiden istutustoimintaa. Hankkeen kokemuksia oli tarkoitus jakaa tulevina vuosina laajasti myös muissa kukkula-alueiden metsäyhteisöissä.
Hankkeen toteutusta haittasi sekä koronapandemia ja sitten helmikuusta 2021 lähtien erityisesti Myanmarin armeijan suorittama vallankaappaus. Hankealueiden ihmiset joutuivat pakenemaan taisteluja ja armeijan tykistötulta. Toukokuussa 2021 päädyttiin Siemenpuun ja hanketoteuttajien kesken siihen, että hanke päätetään ennenaikaisesti, koska sen toteutus ei enää ollut mahdollista.
Hankkeessa ennätettiin kouluttaa yhteisöissä koulutusta antavat yhteisöjohtajat. Yhteisöissä järjestettiin myös ympäristökysymyksiin, maa- ja metsäpolitiikkaan, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja yhteisöprotokollien laadintaan liittyviä koulutuksia, joihin osallistui yhdeksästä kylästä kaikkiaan 575 henkeä, joista naisia 295. Kaikissa koulutuksissa oli innokkaasta osallistumishalusta johtuen enemmän osallistujia kuin alun perin oli kaavailtu. Kolme kylää koulutuksiin kaavailluista 12 kylästä jäi niiden ulkopuolelle johtuen koronaviruksen tuomista liikkumisrajoituksista. Ne oli tarkoitus kattaa hankkeen loppujaksolla.
Yhteisöprotokollien laadintaan liittyvät yhteisöhaastattelut ennätettiin tehdä kymmenessä hankekylässä.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
9.12.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT) Myönnetty tuki: 35 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
23kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

32.00 %
Teema: Tagit: