Perinteisen etnisen maan ja luonnonvarojen hallinnan säilyttäminen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamiseksi

Hankkeessa kerätään tietoa Myanmarin alkuperäiskansayhteisöjen tämänhetkisestä oikeudellisesta asemasta ja luonnonvarainhallinnan rakenteista ja näihin kohdistuvista paineista. Tarkastelussa on mm. se, miten alkuperäiskansojen tapaoikeudelliset luonnonvarainhallinnalliset rakenteet ja haasteet liittyvät heidän elämäänsä ylläpitäviin ja toimeentuloonsa liittyviin oikeuksiin ja miten nämä oikeudet ovat suhteessa Myanmarin kansalliseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tiedon keruuseen mobilisoidaan koko Burma Environment Working Group verkosto. Dokumentointi pohjautuu sekä kenttätyöhön että kirjalliseen materiaaliin. Työtä pohjustetaan verkoston sisäisellä suunnittelulla ja koulutuksella. Selvityksessä on keskeisesti mukana 10 maan eri osissa koordinoidusti toimivaa tiimiä. Selvitystyön raportointi tulee olemaan sekä kirjallista että videoaineistoa hyödyntävää. Tätä aineistoa käytetään sekä maan sisäisessä tiedotus- ja edunvalvontatyössä että myös kansainvälisellä tasolla. Erityisen merkittävää on YKn taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen sopimuksen mukainen raportointi, jossa vuonna 2020 on edessä Myanmaria koskeva määräaikaisraportointi. Tähän raportointiin pyritään vahvasti tuomaan mukaan myös kansalaisyhteiskunnan ja alkuperäiskansojen näkökulmasta tapahtuva YK-raportointi.
Tehtyjen selvitysten ja raporttien pohjalta laaditaan yhteistyössä toimintaohjelmia, joissa luonnostellaan toisaalta yhteisötason toimintaa oikeuksiensa puolesta että politiikkatason vaikuttamista ja aloitteita sekä Myanmarissa että kansainvälisellä tasolla.
Julkaisutoimintaa hyödynnetään tiedotustoiminnassa sekä jakamalla tietoa laajasti kansalaisyhteiskunnan, viranomaisten ja tutkijoiden parissa.
Hankkeessa valmistaudutaan myös vuoden 2020 vaaleihin ja pyritään tuomaan välineitä alkuperäiskansojen edunvalvontaa ja kampanjointiin oikeuksiensa puolesta.
Hankealue kattaa koko maan (Arakan, Kachin, Karen, Pa-O, Chin, Kareeni, Lahu, Dawei ja  Shan kansojen alueet). BEWG-verkoston 22 jäsenorganisaatiota edustavat laajasti ja monipuolisesti maan eri osien etnisiä ryhmittymiä. Toiminnan puitteissa pyritään samalla edistämään koko maan rauhanprosessin etenemistä.
 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
14.11.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Pa-O Youth Organization (PYO) Myönnetty tuki: 50 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta
Teema: Tagit: