Kenya

Vuosina 2020-21 Siemenpuu tuki Kenian sengwer-alkuperäiskansan biokulttuurisen yhteisöpöytäkirjan (BCP) laadintaa osana kahden muun Kenian metsästäjä-keräilijäkansan (ogiekien ja yiakujen) järjestöjen yhteishanketta. Tällä tuella vahvistettiin sengwerien oikeudelliseen, kulttuuriseen ja toimeentulonsa perustaan liittyvän työn jatkoedellytyksiä. Tämä jatkohanke-esitys perustuu kyseiseen BCP-työhön ja edistää sen käyttöä Embobut- ja Kapolet-metsien sengwerien edunvalvonnan ja oikeuksien puolustamisen työkaluna.

 

Kenian yiaku-alkuperäiskansan perinteiseen alueeseen, Laikipian piirikunnan Mukogodo-metsään, kohdistuu monia erilaisia taloudellisen toiminnan intressejä. Sieltä saatavista tuotoista on vain hyvin vähän kanavoitunut yiakuille. Sen sijaan heidän koko olemassaolonsa, identiteettinsä ja toimeentulonsa perusteet ovat vaarassa näiden ulkoisten paineiden puristuksessa.

Sengwer Indigenous Peoples Programme (SIPP)

Sengwer Indigenous Peoples Programme (SIPP) on Kenian sengwer-alkuperäiskansan edustajien perustama järjestö, joka tähtää yhteisönsä voimallistamiseen ja edunvalvontaan. Sen keskeisinä pyrkimyksinä on ollut senwerien oman erityisen alkuperäiskansa-aseman saaminen tunnustetuksi Keniassa, vastustaa maaoikeuksiinsa kohdistuvia loukkauksia ja sengwerien pakkosiirtoja kampanjoinnilla ja oikeustoimin sekä edistää alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä reformeja.

Yiaku Laikipia Trust (YLT)

Yiaku Laikipiak Trust (YLT) työskentelee Kenian yiaku-alkuperäiskansan oikeuksien, olemassaolon ja jatkuvuuden sekä yiakunte-kielen elvyttämisen puolesta, heidän perinteisen alueensa Laikipian piirikunnan Mukogodo-metsän sekä siihen liittyvän perinnetiedon suojelemiseksi ja yiakujen toimeentulon perustan vahvistamiseksi. Yiakut ovat kushiittinen kansa, jonka alkuperä on Etiopian alueelta. Yiakuja on kaikkiaan n. 6000. Heidän toimeentulonsa perustuu hunajankeräykseen, paimentolaisuuteen sekä hedelmien ja juurien keräämiseen. Heidän kielensä puhujia on jäljellä enää vain muutamia ihmisiä.

Indigenous Information Network (IIN)

Indigenous Information Network on perustettu vuonna 1996 ja rekisteröity vuonna 2001. Järjestö perustettiin tarjoamaan tietoa liittyen alkuperäiskansoihin, näiden toimeentuloon ja kohtaamiin haasteisiin. Järjestön tavoitteena on suojella, puolustaa, voimallistaa ja kasvattaa alkuperäiskansojen kapasiteettia. Viime vuosina järjestö on käsitellyt seuraavanlaisia aihepiirejä: naisten maaoikeudet; naisten taloudellinen voimistaminen; vesihuolto ja ruokaturva; metsitystoiminta; alkuperäiskansojen naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyteen liittyvät oikeudet.

Eco-Enterprises Cooperative Society Ltd.

Eco Enterprises -katto-osuuskunta perustettiin vuonna 2013 edistämään mukana olevien kuuden yhteisöosuuskunnan maatalous- ja keräilytuotteiden, käsitöiden sekä ekoturismin markkinointia. Ryhmät ovat toimineet yhdessä aiemmin kansalaisjärjestöhankkeissa eri puolilla Keniaa, jotkut niistä ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2006 lähtien. Hankkeita on toteutettu metsäyhteisöissä esim. kestävien energiaratkaisujen (biokaasu, liedet, tuulivoima) käyttöön ottoon sekä mehiläistenhoitoon liittyen. 

Participatory Ecological Land Use Management (PELUM) Association -- Kenya

PELUM – Kenya (Participatory Ecological Land Use Management Kenya) on 1995 perustetun kestää maataloutta ja pienviljelijöiden oikeuksia vahvistavan Itä-, Etelä-  ja keskisessä Afrikassa toimivan PELUM –verkoston Kenian osasto. PELUM Kenyalla on 12 henkilön toimisto Thikassa lähellä Nairobia. PELUM Kenyalla on tällä hetkellä 44 jäsenjärjestöä ja se on aktiivinen toimija mm. Kenian biodiversiteettikoalitiossa (KBiOC) ja Kenian luomumaatalouden verkostossa (KOA). Se on toteuttanut useita kestävän maatalouden projekteja, tuottanut materiaaleja ja osallistunut kampanjointiin.

Chepkitale Indigenous People Development Project (CIPDP)

CIPDP on Chepkitalen ogiekien vuonna 2003 rekisteröity kenialainen kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on varmistaa Chepkitalen ogiekien oikeuksien toteutuminen. Pääpaino on maaoikeuksissa, sillä ogiekien häätö heidän perinteiseltä asuinalueeltaan on johtanut myös elinkeinojen, kulttuurin ja metsien kärsimiseen. CIPDP:n vaikuttamistyö perustuu Kenian vuonna 2010 voimaan tulleeseen perustuslakiin, jossa tunnustetaan marginalisoitujen yhteisöjen oikeudet. CIPDP:n työ on viime vuosina keskittynyt seuraaviin prosesseihin: i) Mt.

Karima Ka Inya Forest Initiative (KKAIFI)

KKAIFI on toiminut hakijatahona ja tilijärjestönä Eco-Enterprises Cooperative Society Ltd:lle. Katto-osuuskunnan hankkeessa järjestettiin yhteisötason osuuskuntien välisiä tapaamisia ja kaksi tulonhankintaan (mm. maidontuotanto, jänistenkasvatus, mehiläistarhaus, maanviljely) liittynyttä työpajaa Keniassa.

Kenya Small Scale Farmers Forum (Kessff)

KESSFF on vuonna 2002 perustettu ja 2004 rekisteröity, alkutaipaleellaan oleva pienviljelijöiden etujärjestö. Sen perusti ryhmä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen ohella järjestettyyn pienviljelijätapaamiseen osallistuneita kenialaisia pienviljelijäjohtajia. KESSFF tähtää pienviljelijöiden, kalastajien ja karjankasvattajien voimallistamiseen siten, että he pystyisivät luomaan tasavertaisia kumppanuuksia sekä ylläpitämään kestäviä ja omanarvontunnon mukaisia elinkeinojaan. Sillä on 22 alueellista jäsenorganisaatiota, joihin kuuluu yhteensä 10 000 viljelijää.

The Sayari Think Tank

Sayari Think Tank on vuonna 2004 perustettu järjestö, joka pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Sayari edistää ja tutkii vaihtoehtoisia kehitysmalleja Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Se seuraa niin taloudellista, poliittista kuin yhteiskunnallista kehitystä.

2.8.2022

Alkuperäiskansoilla ja perinteisillä metsäyhteisöillä on keskeinen rooli elonkirjon eli biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoina. Siemenpuun hankerahoituksella on viime vuosina tuettu metsäyhteisöjen kestävään elämäntapaan liittyvien biokulttuuristen oikeuksien toteutumista ja mahdollisuuksia osallistua niihin vaikuttavaan päätöksentekoon erityisesti Keniassa.

9.11.2020

Siemenpuu-säätiön tiedote 9.11.2020

Parhaillaan ovat käynnissä YK:n luonnon monimuotoisuutta eli elonkirjoa koskevan yleissopimuksen neuvottelut tavoitteista vuosille 2021-2030. Siemenpuu-säätiön mukaan kansainvälisen yhteisön toimien tulisi tukea alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tärkeää roolia elonkirjon suojelijoina.

30.1.2020

Siemenpuu-säätiö sai 30.1.2020 ministeri Ville Skinnarin tekemän valtionavustuspäätöksen ulkoministeriön myöntämälle ohjelmatuen lisärahoitukselle. Myönnetty summa vuosille 2020-2021 on 430 000 € eli sama, mitä Siemenpuu haki. Ohjelmatukijärjestöt pystyivät hakemaan lisätukea 30 % vuosille 2020 ja 2021 aiemmin myönnettyjen valtionavustusten määrästä.

Sivut