Teemat lyhyesti

Siemenpuun vaihtuvat teemakokonaisuudet liittyvät lähinnä tiedotukseen, ja ne näkyvät etenkin säätiön julkaisuissa ja tapahtumissa. Uusimpia teemoja ovat paikallisyhteisöt ja Buen Vivir.

Buen Vivir

Buen vivir -käsite merkitsee  vaihtoehtoa koko kehityksen käsitteelle. Se on eräänlainen kollektiivisen hyvinvoinnin käsite, joka kumpuaa yhtäältä postkoloniaalisesta kehityskriittisestä keskustelusta ja toisaalta Andien alueen alkuperäiskansojen maailmankatsomuksista. Buen vivir (tai vivir bien) on kontekstisidonnainen eettinen näkemys hyvästä elämästä, jonka keskeisenä arvona on kunnioitus elämää ja luontoa kohtaan. Ajattelussa luontoa ei nähdä objektina, vaan subjektina. Yhteisön jäseninä eivät ole vain ihmiset, vaan myös muut elolliset olennot.

Kaivannaiset

Kaivannaisten ja kaivosten maailmantalous

Luonnonvarat voidaan jakaa uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutuvien luonnonvarojen osalta kestävä käyttö sallii resurssin uusiutumisen, esimerkkeinä kalastus tai metsän tuotteet. Uusiutumattomalla luonnonvaralla tarkoitetaan resurssia, joka ei uusiudu tai lisäänny. Kaivannaisala on uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntäjä. Maaperän mineraalit ovat uusiutumattomia ja fossiiliset polttoaineet ovat miljoonien vuosien luonnonprosessien tulosta. Siksi ne voidaan hyödyntää vain kerran.

Oikeus metsiin

Metsäkato on edelleen yksi merkittävimmistä globaaleista ja paikallisista ympäristöongelmista. Metsien mukana katoaa eliölajeja, maisemia ja luonnonympäristöjä. Varsinkin Etelässä hakkuut uhkaavat luonnon ohella myös ihmisten elämänmuotoja ja kulttuureja.

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöt ovat Siemenpuun toiminnan keskiössä. Vuoden 2015 alussa Siemenpuu julkaisee uuden osan julkaisusarjassaan, ja sen teemana on Alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt – ilmaisutapojen löytäminen omien oikeuksien määrittämiseksi. Julkaisu toteutetaan tarinakokoelman muodossa. 

Pakkosiirrot

Häädöt ja syrjäyttäminen: luonnonvarojen kiihtyvä haltuunotto

Jatkuvaan kasvuun perustuva talous tarvitsee uusia metalleja, mineraaleja, öljyä, kaasua, puuta ja viljelytilaa – niitä haetaan yhä enemmän kehitysmaiden köyhien elinseuduilta.

Oikeus veteen

Vesikriisi ja kamppailu oikeudenmukaisuudesta

Vesi on elämänehto kaikkialla maailmassa. Useilla sitä ei ole riittävästi perustarpeisiin, joillain vettä on yllin kyllin. Kamppailu vedestä on ennen kaikkea kamppailua ekologisesta demokratiasta ja oikeudenmukaisuudesta.