Kaivannaiset

Kaivannaisten ja kaivosten maailmantalous

Luonnonvarat voidaan jakaa uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutuvien luonnonvarojen osalta kestävä käyttö sallii resurssin uusiutumisen, esimerkkeinä kalastus tai metsän tuotteet. Uusiutumattomalla luonnonvaralla tarkoitetaan resurssia, joka ei uusiudu tai lisäänny. Kaivannaisala on uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntäjä. Maaperän mineraalit ovat uusiutumattomia ja fossiiliset polttoaineet ovat miljoonien vuosien luonnonprosessien tulosta. Siksi ne voidaan hyödyntää vain kerran.

Mineraalien ja energian materiaalinen kulutus on kasvanut tasaisesti koko 1900-luvun ja kiihtynyt rajusti viime vuosina.  Sitä ruokkivat muun muassa Aasian talouskasvu, lisääntynyt rakentamistoiminta ja metallien suurempi kulutus.  Viime vuosikymmenen aikana raudan tuotanto kasvoi 180 %, kivihiilen 44 % ja koboltin 165 %. Vuonna 2012 kivihiiltä tuotettiin jo 7,2 miljardia tonnia ja rautamalmia 2,8 miljardia tonnia.

Brittiläisen Gaia Foundationin mukaan kaivannaisala on globaalisti yksi suurimmista luonnonvarojen anastuksia ja maakaappauksia aiheuttavista tekijöistä; syrjäytetyksi ovat maailmanlaajuisesti joutuneet sadattuhannet ihmiset. Kaivosten tieltä syrjäytetään viljelijöitä, alkuperäiskansojen edustajia ja paikallisia ruoantuotannon järjestelmiä. Kaivannaisten tuotanto aiheuttaa merkittävää häiriötä metsille, vesistöille, luonnon monimuotoisuudelle ja maapallon ilmaston vakaudelle. Alan jalanjälki on suuri ja kasvava.

Maaperän kaivosvarantojen lisäksi energian saatavuus on merkittävä kaivosten sijaintiin vaikuttava tekijä, varsinkin malmirikastamoiden osalta. Suurten malmimäärien kuljettaminen kauas on kallista. Esimerkiksi Brasilian Amazonasin sademetsäalueen kaivosesiintymät houkuttelevat investointeja, mutta energian puute jarruttaa kehitystä. Brasilian hallitus ajaa nyt eteenpäin kymmeniä patohankkeita Amazonin sivujoissa. Siten kaivokset, energiantuotanto ja vesistöt liittyvät monella tapaa toisiinsa.

Myös Siemenpuun kumppanit eri puolilla maailmaa ovat tuoneet esiin kaivosbuumin ulottuvuuksia, vaikka heidän työnsä aiemmin ei olisikaan ollut suoraan kaivoksiin kytkeytynyttä. Indonesiassa valtava Länsi-Kalimantanin alue Borneon saarella on lähes kokonaisuudessaan kaivosvaltausten kohteena. Malin Sikasson alueella kanadalaiset kullantuottajat ovat saapuneet paikalle sekä syrjäyttäneet maataloutta ja perinteistä pienemmän mittakaavan kaivostoimintaa. Burmassa (Myanmarissa) on käynnistynyt kaivosbuumi viime vuosien poliittisten uudistusten jälkeen.

Jatka lukemista kaivannaisista ja niihin liittyvistä ongelmista

Tutustu Siemenpuun teemajulkaisuun 1: Rikastettu vai köyhdytetty?

Tansanian maaseudun yhteisöissä, jotka kärsivät huonosti säännellyistä  mineraali-investoinneista ja ihmisoikeusloukkauksista, on alhainen tulotaso, vähäinen tietoisuus ja lukutaito.  Usein yhteisöissä ei ole aikaa, mahdollisuuksia tai organisaatiorakenteita, yhteyksiä tai tukevia verkostoja, jotta ne voisivat osallistua mielekkäällä tavalla poliittisiin prosesseihin paikallisella tai kansallisella tasolla.

Yhtiöiden ja käsityöläisten kaivannaistoiminnan yleistyessä Malin Sikassossa, tämä hanke pyrkii muodostamaan alueen kunnanjohtajien koalition käsittelemään kaivannaiskysymyksiä sekä vaatimaan tilivelvollisuutta kaivosyhtiöiltä. Koalition tavoitteena on vahvistaa Sikasson kuntien kapasiteettia kouluttamalla maalakien ja kaivossäädösten tuntemusta sekä edistämällä keskustelua relevanttien tahojen välillä. Näin se pyrkii myös suojaamaan paikallista ihmisiä ja luontoa kunnioittavaa sosioekonomista kehitystä kaivosyhtiöiden intresseiltä.

Hankkeella "Movimento dos atingidos por megaprojectos" halutaan kasvattaa mosambikilaisten pienviljelijäyhteisöjen kapasiteettia puolustaa oikeuksiaan ja luonnonvarojaan kaivos- ja maatalousmegahankkeiden puristuksessa, sekä yhdistää yhteisöjä suuremmaksi liikkeeksi. Hankkeen puitteissa järjestetään paikallistason keskustelu- ja koulutustyöpajoja vaikuttamis- ja kampanjointityöstä sekä kokemustenvaihtoa yhteisöjen välillä. Megahankkeiden ja niitä tukevien kansallisten ohjelmien aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuksia dokumentoidaan ja julkistetaan.

Sorry no organisations available.

On Mali

6.6.2017

[Ruby van der Wekken] In the North, which hosts under its desert soil yet unexplored quantities of uranium and oil, two Touareg groups - the influential Ifoghass minority and the Imghoud majority - have seen for a long time a series of disputes due to the existing socio economic inequalities (between the groups, between the North and South of Mali, resulting from Mali’s peoples marginalisation at large from a global perspective), and rebellions have happened for decades.

Gold at the end of a rainbow? A case of rural survival

28.5.2015

The excellent gold mining and extractivism related seminar here in Helsinki on 22 May 2015 brought back in mind some personal experiences from years back. Those experiences could be seen as one example of the principle, that a disaster to many is usually a road to riches to some people at the same time.