Dai-alkuperäiskansan metsäalueiden suojelun tuki koulutuksen, tutkimuksen ja edunvalvontatyön keinoin

Myanmarin Chin-osavaltion kukkulaisilla ja vaikeapääsyisillä metsäalueilla elävän dai- alkuperäiskansan metsäalueet ovat Myanmarin kansainvälisen avautumisen kautta enenevästi intensiivisen ulkopuolisen teollisen hyödyntämisen uhkaamia. Oikeuksiensa puolustamiseksi dai-kansan johtajat ovat nähneet, että maihinsa liittyvien oikeuksien puolustamiseksi dai-yhteisöjen on keskinäisessä yhteistyössä välttämättä virallisesti kartoitettava asuinalueensa, niiden luonnonolosuhteet sekä perinteiset elämän ja metsien hallinnan muodot. Näiden kartoitusten pohjalta laaditaan yhteisöjen biokulttuuriset pöytäkirjat (protokollat).
Hankkeessa on seuraavanlaisia toimintoja:
-    ympäristöön ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvät koulutukset ja työpajat
-    yhteistyössä tapahtuva edunvalvontatyö
-    asuinalueisiin liittyvä kartoitus ja tutkimustyö
Kaikkiaan hankkeen piiriin kuuluu 15 kylää, joissa on yhteensä noin 700 taloutta, joissa kaikkiaan elää noin 3500 asukasta. Koulutustoiminta painottuu näistä kahdeksaan kylään ja sen puitteissa on tarkoitus tavoittaa yhteensä 500 kylien ihmistä. Näistä neljässä kylässä laaditaan hankkeen suoralla tuella yhteisöpöytäkirjat kylissä asuvien hankkeessa koulutettavien fasilitaattorien tuella. Muiden kylien edustajat osallistuvat pöytäkirjojen laadintaan liittyviin työpajoihin ja koulutuksiin. Kaikissa 15 hankekylässä laaditaan yhteisöpöytäkirjat. Yhteenvetävät työpajat pidetään keskitetysti kaikkien kylien kesken. Protokollien, yhteisökarttojen ja selvitystyön pohjalta tehdään tiedotus- ja edunvalvontatyötä hankekylissä ja alueellisissa keskuksissa (Kanpetlet, Mindat ja Paletwa), tavoitteena se, että kylien metsistä voidaan muodostaa yhteisömetsien suojelualueet. Selvitystyössä erityisenä painopisteenä on perinteiset lääkekasvit ja paikalliset siemenlajikkeet. Kampanjatoimintaan kuuluu myös kylien keskinäisellä yhteistyöllä puiden istutustoimintaa. Hanketoimintaan osallistetaan myös paikallisesti keskeisiä viiteryhmiä, kuten paikallishallinto, naisryhmät sekä uskonnolliset ryhmät.  Hankkeen kokemuksia tullaan tulevina vuosina jakamaan laajasti myös muissa kukkula-alueiden metsäyhteisöissä.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
9.12.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT) Myönnetty tuki: 35 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
19kuukautta
Teema: Tagit: