Tuki Nepalin pienviljelijöiden kestävään toimeentuloon

Nepalin kylissä maatalous on kokemassa suurta muutosta: nuorten miesten runsaan maastamuuton johdosta maatalous on ”naisistunut”. Mutta muutto on merkinnyt myös laajojen viljelymaiden jäämistä kokonaan maatalouden ulkopuolelle. Kun samalla maatalouden kaupallistumisen paineissa viljelykasvien ja -lajikkeiden diversiteetti on kaventunut, maatalouden monimuotoisuus on vähentynyt ja ruokasuvereniteetti heikentynyt.

Hankkeen puitteissa SADED-Nepal pyrkii nostamaan esiin maatalouden monimuotoisuuden ylläpidon tarpeellisuuden ja mahdollisuudet erityisesti naisviljelijöiden parissa – samalla nostaen esiin monimuotoisuuden myös monipuolisen toimeentulon lähteenä.

Muuttoliikkeen vetovoimaisuuden vähentämiseksi SADED pyrkii myös vertailuaineiston avulla nostamaan esiin ammattitaidottoman siirtotyöväestön aseman kohdemaissa sekä lisäämään maanviljelyksen vetovoimaa muuton alkuperäalueilla. Tässä hyödynnetään siirtotöistä takaisin palanneiden nuorten kokemuksia. Hankkeen tuomia kokemuksia ja kertomuksia hyödynnetään julkaisutoiminnan avulla varsinaisten hankeyhteisöjen ulkopuolella erityisesti kansallisen ja kansainvälisen Sosiaalifoorumi-prosessin kautta.

Hanke toteutetaan Kavren, Dolakhan, Nuwakotin, Kathmandun ja Lalitpurin piirikunnissa, pääosin sellaisissa aiempien yhteisödialogien piirissä olevissa yhteisöissä, joiden paikallisviranomaiset ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet syvempään yhteistyöhön hankkeen teemoissa. Alustavasti on suunniteltu, että hankkeen piiriin kuuluisi 19 maaseutuyhteisöä.

Hankkeen keskeisiä hyödynsaajia ovat noin 1000 naispuolista maanviljelijää sekä 300 maastamuuttoa käsitteleviin työpajoihin osallistuvaa nuorta. Lisäksi paikallisviranomaisia ja -luottamushenkilöitä sitoutetaan hankkeen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.

Hanke on saumatonta jatkoa vuodesta 2012 alkaneelle Siemenpuun tuelle ja rakentuu aiempien hankejaksojen pohjalta saatuihin paikallistason kokemuksiin. Keskeisinä teemoina yhteisöissä ovat nousseet esiin ’nuoret ja maastamuutto’, ’luonnon monimuotoisuus ja kestävä maatalous’ sekä vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen ekologisen jälleenrakennuksen kysymykset.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
3.12.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal) Myönnetty tuki: 60 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
36kuukautta