Yhteisömetsätalousrakenteiden vahvistaminen toimintakyvyn edistämiseksi

Hankkeessa järjestetään kylätason koulutustyöpajoja yhteisöoikeuslain säädöksistä, jaetaan yhteisömetsätalouselinten ja kyläkokouksen edustajille kopioita säädöksistä, koulutetaan Vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteesta (FPIC) liittyen metsävarojen hallintaoikeuden siirtämiseen tai siitä luopumiseen, vahvistetaan yhteisön metsänhallintarakenteiden roolia ja vastuuta yhteisön metsien hallinnassa sekä sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa, tuetaan yhteisöä niin teknisesti kuin taloudellisesti sen metsänhoitosuunnitelman kehittämisessä ja toimeenpanossa, tuetaan kansallista yhteisöjen metsänhallintaelinten liittoa vaikuttamistyössä ja kasvatetaan tietoisuutta tavoista korjata puuta yhteisömetsistä siten, että se tuottaa yhteisöille oikeudenmukaisen hyödyn.

Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä Tarsuen yhteisömetsänhallintaelin (CFMB) edustaa metsänhallintasopimustaan tuloksellisesti neuvotteluprosesseissa paikallisella ja kansallisella tasolla, naiset osallistuvat kyläkokouksiin ja CFMB:n toimintaan aktiivisesti ja tuloksekkaasti, yhteisöpohjaisen metsänhallinnan kysymykset ovat Liberian metsäpolitiikan keskiössä ja yhteisöpohjaisen metsänhallinnan käytäntöjen päivittämisen eteen tehdään aidosti töitä.

Liberian metsäyhteisöt saivat 2009 voimaan tulleen yhteisöoikeuslain perusteella oikeuden hallita metsäresurssejaan. Tämä on kuitenkin tuonut metsäkatoriskin, sillä yhteisöt pitävät usein ulkoistamista ainoana vaihtoehtona ja luovuttavat metsiensä hallinnan yrityksille. Ne ovat näin päässeet käsiksi laajoihin metsäalueisiin sopimuksia yhdistelemällä ja toteuttaneet sekä sosiaalisesti että luonnonvarojen kannalta kestämättömiä hakkuita. Käytäntö uhkaa laajeta sitä mukaa kun uusia yhteisömetsälupia hyväksytään. Yhteisöillä ei nykyisellään ole ohjeita eikä kapasiteettia neuvotella metsäyritysten kanssa, eikä tietoa vaihtoehtoisista, yhteisöpohjaisista metsänhoitotavoista.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat noin 100 Sinoen maakunnassa sijaitsevan Tarsuen yhteisömetsänhallintaluvan alueen (9 714 ha) asukasta, jotka osallistuvat yhteisön metsänhallintaelimiin ja siten hankkeen toimintoihin. Hankkeesta hyötyvät kaikki yhteisön 3 256 jäsentä.

Hankkeen maa tai alue : Liberia Tilijärjestö: Sustainable Development Institute (SDI) Hanke hyväksytty: 3.12.2018 Myönnetty tuki: 42 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2018 - 05/2020 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö