Biokulttuuristen yhteisöprotokollien laatiminen yhteisömetsätalouden parissa Nepalissa

Hankkeessa koulutetaan viiden yhteisömetsätaloutta harjoittavan yhteisön jäseniä biokulttuurisiin yhteisöprotokolliin liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä juridisesta kontekstista. Samoissa yhteisöissä dokumentoidaan biokulttuurista elämänperintöä, laaditaan biokulttuuriset yhteisöprotokollat ja järjestetään paikallistason kampanjoita biokulttuuristen oikeuksien vaatimiseksi. FECOFUNin ja paikallisyhteisöjen edustajat osallistuvat YK:n Biodiversiteettisopimuksen kokouksiin yhteisöprotokolliin liittyvien kokemusten jakamiseksi. Yksittäiset biokulttuuriset yhteisöprotokollat julkaistaan paikallistasolla. Lisäksi FECOFUN julkaisee niihin perustuen arviointiraportin paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien tilasta kansainvälisillä foorumeilla hyödynnettäväksi.
Alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet on tunnustettu monissa kansainvälisissä ihmisoikeus- ja biodiversiteetti-instrumenteissa, mutta Nepalin hallituksen vastahakoisuuden vuoksi ne eivät käytännössä toteudu. Kansalliseen metsälakiin perustuvat yhteisömetsätaloussuunnitelmat painottavat oikeuksien sijaan teknisiä standardeja, joten erillisten biokulttuuristen protokollien laatiminen on tarpeen. Yhteisötasolla tietämys kansainvälisistä instrumenteista, kuten YK:n Biodiversiteettisopimuksesta on heikkoa, joten sitä on tarpeen kasvattaa. Yhteisöt tarvitsevat myös vahvempaa kampanjointikapasiteettia biokulttuuristen oikeuksien sisällyttämiseksi metsänhoitosuunnitelmiin ja metsäsektorin lainsäädäntöön.

Hankkeen tuloksena paikallisyhteisöjen tietoisuuden biokulttuurisista oikeuksista odotetaan kasvavan, yhteisöjen biokulttuurinen elämänperintö tulee dokumentoiduksi ja biokulttuuriset protokollat laadituiksi, hallitus ja muut toimijat tunnustavat yhteisöjen biokulttuuriset oikeudet, yhteisöjen kampanjointikapasiteetti vahvistuu oikeuksien puolustamiseksi, FECOFUNin ja paikallisyhteisöjen edustajien kapasiteetti osallistua tuloksekkaasti kansallisiin ja kansainvälisiin foorumeihin kehittyy ja tuotettavaa julkaisua onnistutaan jakamaan laajemmalle yleisölle.

Hankkeen hyödynsaajia ovat valitun viiden yhteisömetsätalousryhmän jäsenet seuraavissa piirikunnissa: Bardiya (tharu-kansa, Khata Corridor), Sunsari (pienviljelijät, Ramdhuni Cultural Forest), Kathmandu (tamang-kansa, Shivapuri National Park Buffer Zone), Rasuwa/Nuwakot (tamang-kansa, Lantang National Park Buffer Zone), Dhading/Gorkha (erilaisia väestöryhmiä, Budigandaki -vesivoimalahankkeen vaikutusalueen yhteisömetsä).

 

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN) Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 20 000€ Hankkeen toteutusaika: 07/2017 - 04/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet