Adivasiyhteisöjen biokulttuuristen elämänperinteiden käytänteiden dokumentointi ja yhteisöprotokollien laadinta

Hankkeen päätavoitteena on biokulttuurisen monimuotoisuuden ja kestävien toimentulon edellytysten vahvistaminen. Hankkeen välittömänä tavoitteena on lisätä yhteisöjen tietoisuutta metsä- ja maaoikeuksistaan sekä vahvistaa yhteisöjen edellytyksiä metsien kestävälle hyödyntämiselle.

Hankkeessa dokumentoidaan kuuden alkuperäiskansayhteisön biokulttuurisia käytäntöjä ja laaditaan niiden pohjalta yhteisökohtaisia toimintaohjelmia yhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi ja kestävän yhteisökehityksen perustaksi. Nämä yhteisöt sijaitsevat eri puolilla Intiaa: Jharkhandissa, Chhattigarhissa, Odishassa, Rajasthanissa ja Gujaratissa. Biokulttuuristen käytänteiden dokumentoinnissa kerätään yhteisökohtaista tietoa mm. niiden toimeentulon lähteistä, kulttuurisista käytännöistä, hengellisyyden ilmentymistä, suhteesta elinympäristöönsä sekä tavoista hyödyntää ja suojella paikallista biodiversiteettiä. Dokumentoinnin pohjalta pyritään hahmottamaan tapoja alkuperäisyhteisöjen kulttuurisen perustan, identiteetin ja kestävän elämän turvaamiseksi.

Hankkeen toteutukseen osallistuu myös kahdeksan National Adivasi Alliance-verkoston toimintaan osallistuvaa järjestötahoa.

Tämän pilottihankkeen päättyessä tavoitteena on se, että ainakin viidessä yhteisössä on laadittu yhteisökohtaiset biokulttuuriset protokollat. Tehdyn dokumentaation pohjalta ja adivasien oikeuksien puolesta tehtävän jatkotyön tueksi yhteisöjen edustajia koulutetaan osallistumaan edunvalvontatyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteisöjen edustajat tulevat osallistumaan hankkeen kannalta relevantteihin kansainvälisiin prosesseihin ja kokouksiin mm. YKn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa.

Hankkeen pidemmän tähtäimen konkreettisina tuloksina pyritään siihen, että kyseisten yhteisöjen itsehallinnolliset rakenteet ja niiden toimeentulon perusteet vahvistuvat koko yhteisöjen eduksi.

 

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Samvad Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 30 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2017 - 03/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet