Ekologisen demokratian dialogit Etelä-Aasiassa 2017-2018

SADED:in hankeessa Intiassa jatkettiin aiempaa työtä yhteiskunnan marginalisoitujen ryhmien aseman ja elinympäristön parantamiseksi vahvistamalla ekologista demokratiaa. Samalla toiminnassa on syvennetty ymmärrystä ekologisen demokratian (tai swaraaj) käsitteestä ja siihen liittyvistä toimintatavoista. Ekologinen swaraaj tarkoittaa kattavaa ja osallistuvaa demokratiaa, jossa pyritään takaamaan kaikkien oikeus kestäviin toimeentulon ja hyvinvoinnin muotoihin.

Tässä hankkeessa SADED edisti ja täsmensi paikalliseen kontekstiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs, Agenda 2030) ekologisen demokratian painotuksin. SADED toi Etelä-Aasian ja sen marginalisoitujen ryhmien erityiskysymyksiä mukaan SDG-keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

SADEDin toiminnassa keskeistä olivat erilaiset järjestetyt dialogit – joko itsenäisesti tai yhdessä moninaisten verkostokumppaniensa kanssa. Dialogeissa saatettiin yhteen moninaisien ryhmien edustajia syventämään ymmärrystä toistensa näkökohdista ja hahmottamaan yhteisiä näkökulmia asioihin. Dialogeja järjestettiin yhteensä 43 ja niiden keskeisiä aihepiirejä olivat:

- ekologinen demokratia ja syrjäytetyt enemmistöt

- elämän merkitys ja merkityksellinen elämä - buen vivir

- terveysdemokratia (health swaraaj) - holistisen näkemyksen kehittäminen

- Himalayan politiikkadialogi (Himalaya Neeti Samvaad)

- kansainvälinen solidaarisuustyö, ml. Nepal ja World Social Forum -prosessi.

Dialogeihin osallistui lähes 1300 ihmistä. Niissä käytyjä puheenvuoroja on jaettu erilaisten kirjallisten ja sähköisten julkaisujen avulla (mm. nettisivu, podcastit ja videokanava).

SADEDin resurssikeskus tarjosi resursseja ja organisatorista tukea verkostonsa piirissä sekä mm. tutkijoille.

Hanke vahvisti joidenkin SADEDin paikallisten ja temaattisten verkostojen itsenäistymistä ja rekisteröitymistä järjestöiksi. SADED jatkaa omana verkostona pienempimuotoisena rekisteröimättömänä toimijana.

SADEDin ja Siemenpuun yhteistyö alkoi vuonna 2002 ja jatkui tähän päivään saakka puolin ja toisin toisiaan tukien. SADEDin temaattinen lähestymistapa on ollut vahvasti taustalla, kun Siemenpuu on vuosien varrella linjannut toimintaansa ja pyrkinyt mm. hahmottamaan toimintaansa ekologisen demokratian näkökulmasta.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) Hanke hyväksytty: 21.3.2017 Myönnetty tuki: 120 000 € Hankkeen toteutusaika: 04/2017 - 05/2019 Rahoituskokonaisuus: Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan