Ekologisen demokratian dialogit Etelä-Aasiassa 2017-2018

SADED:in ydintoiminta jatkuu marginalisoitujen enemmistöjen aseman ja elinympäristön parantamiseksi ekologisen demokratian (tai swaraaj) käsitteen ja toimintatapojen syventämisen ja tunnetuksi tekemisen avulla. Ekologinen swaraaj tarkoittaa kattavaa ja osallistuvaa demokratiaa, jossa taataan kaikkien oikeus kestäviin toimeentulon ja hyvinvoinnin muotoihin.

Tässä jatkohankkeessa SADED edistää ja kontekstualisoi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs, Agenda 2030) ekologisen demokratian painotuksin. Tavoitteiden sisäiset ristiriidat ja eurosentrisyys vaativat aktiivista työstämistä. SADED tuo Etelä-Aasian ja sen marginalisoitujen enemmistöjen erityiskysymyksiä mukaan SDG-keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämä sisältää pyrkimyksen tuottaa todellisesti kestävä ja kokonaisvaltainen käsitys kehityksestä.

SADED työstää vaihtoehtoja monia eri sosiaalisia ryhmiä ja ideologisia ajatussuuntia osallistavan vuoropuhelun avulla. Työn keskeiset aihepiirit ovat.

- ekologinen demokratia ja syrjäytetyt enemmistöt

- elämän merkitys ja merkityksellinen elämä - buen vivir

- terveysdemokratia (health swaraaj) - holistisen näkemyksen kehittäminen

- Himalayan politiikkadialogi (Himalaya Neeti Samvaad)

- kansainvälinen solidaarisuustyö, ml. Nepal ja World Social Forum -prosessi.

- yhteinen (commons) ja kestävyys uutena työsarkana

Joitain näiden aiheiden parissa toimineita verkostoja ja ryhmiä tuetaan institutionalisoitumaan (vaikka pysyvätkin osana SADED:n verkostoa). SADED:n Etelä-Aasian verkostoa pyritään laajentamaan ja eri maissa toimivia ryhmiä järjestäytymään.

SADEDin resurssikeskus jatkaa koordinointi ja organisatorisen tuen tarjoamista verkostonsa jäsenille sekä muille. SADED haluaa kollektivisoida oppimansa asiat temaattisten ryhmiensä kautta sekä luoda tietopankin, joka sisältää epämuodollista, paikallista, suullista, empiiristä ja traditionaalista oppia sekä muodollista, tieteellistä ja tutkimustietoa.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) Hanke hyväksytty: 21.3.2017 Myönnetty tuki: 120 000 € Hankkeen toteutusaika: 04/2017 - 03/2019 Rahoituskokonaisuus: Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan