Metsäoikeuksien ja perinteisten terveydenhoitojärjestelmien vahvistaminen

Jagran Jan Vikas Samiti tukee Intian metsäoikeuslainsäädännön toimeenpanoa sekä paikallisella että alueellisella ja osavaltiotasolla. Tukeen kuuluu yhteisötason toiminta sekä perhe- että yhteisötason metsäoikeuksien haussa. Hankkeella pyritään vahvistamaan paikallistason hallinnollisia toimijoita siten, että ne pystyvät hallinnoimaan metsäoikeuksien piiriin kuuluvia alueita.

Alueellisella tasolla JJVS pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä metsäoikeuksien ajamiseksi sekä NAA-verkoston puitteissa että laajemminkin.  Samalla pyritään luomaan monipuolisia yhteyksiä eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä ja eri hallinnonalojen ylittäen, ottaen huomioon, että metsäoikeuksien toteutumiseksi tarvitaan monipuolista hyväksyntää ja yhteistyötä. Hankkeen piirissä on järjestötason yhteistyötä Rajasthanin, Gujaratin ja Madhya Pradeshin osavaltioiden alueella.

Kolmantena ulottuvuutena hankkeessa on perinteisten terveydenhuollon järjestelmien vahvistaminen sekä paikallisesti että muiden NAA-toimijoiden parissa. JJVSn perinneparannukseen liittyvä toiminta luo siltaa adivasien oman perinnetietämyksen ja Intian valtion virallisesti tunnustetun, tutkitun ja valvotun vaihtoehtolääketieteen välille. Perinneparannus muodostaa olennaisen osan erityisesti maaseudun ennaltaehkäisevää ja parantavaa terveydenhoitoa. Käytännössä perinneparantajat (eli gunit) ovat Intian köyhimmille väestönosille ainoa saatavilla oleva ja taloudellisesti mahdollinen kanava terveydenhuollon palveluiden saamiselle. Tästä näkökulmasta myös JJVS pyrkii varmistamaan perinteen aidon jatkuvuuden - ja samalla myös palveluiden saatavuuden ja potilasturvallisuuden.  Hankkeen avulla myös gunien toimeentuloa pyritään vahvistamaan.

Perinneparantajia (eli guneja) identifioidaan eri puolilla Intiaa, heidän parannustoimintaansa dokumentoidaan, ja osaamista pyritään vahvistamaan keskinäisellä oppimisella.

 

Hanke on suunniteltu laajapohjaisesti osallistavien prosessien kautta.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) Hanke hyväksytty: 14.9.2016 Myönnetty tuki: 32 000€ Hankkeen toteutusaika: 09/2016 - 09/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet