Yhteisöpohjaisen ympäristönsuojelun vahvistaminen Afrikassa ja vähiten kehittyneissä maissa

Ugandalainen ympäristöjärjestö NAPE koordinoi hanketta, joka toteutettiin osana kansainvälisen Global Forest Coalition -järjestön Community Conservation Resilience Initiative -prosessia. Hankkeessa tuettiin alkuperäiskansojen järjestöjä ja muita paikallisyhteisöjen kanssa toimivia järjestöjä Ghanassa, Keniassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Nepalissa ja Tansaniassa toteuttamaan osallistava kartoitus alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen biokulttuuristen lähestymistapojen ja biodiversiteetin suojelun sekä ennallistamisen aloitteiden kestävyydestä. Lisäksi järjestettiin kapasiteetin kehittämistapahtumia Community Conservation Resilience Initiativen (CCRI) kehittämässä osallistavan kartoituksen menetelmässä. Ugandalainen NAPE antoi teknistä tukea kartoitusta toteuttaville tahoille sekä järjesti kokouksia CCRI:ssä aiemmin mukana olleiden ugandalaisten yhteisöjen uusille johtajille ja tuki heitä sovittujen suositusten toteuttamisessa. Toteutettujen 229 kartoituksen (joista valtaosa Nepalissa) alustavat tulokset dokumentoitiin viidessä kansallisessa raportissa. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen edustajien kapasiteettia tuoda esiin omia suosituksiaan relevanttien kansainvälisten ohjelmaprosessien yhteydessä vahvistettiin erilaisten viestintätyökalujen avulla, sekä edesauttamalla heidän valmistautunutta osallistumistaan kyseisiin prosesseihin. CCRI:n tulosten jakamiseksi toteutettiin vaikuttamiskampanja YK:n Biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa joulukuussa 2016 Meksikossa. Kartoitusten päätulokset jaettiin myös niihin osallistuneissa yhteisöissä sekä laajemmalle yleisölle mm. valtavirran ja sosiaalisen median, esitteiden ja radio-ohjelmien avulla.

Hankkeen tavoitteena oli edistää toimivampaa juridista, poliittista, teknistä, taloudellista ja muuta tukea yhteisöpohjaisen ympäristönsuojelun kestävyyden ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin puuttumiseksi.

Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen suojelu- sekä ennallistamisaloitteiden merkitys biodiversiteetin suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä siihen sopeutumisessa tunnustetaan enenevässä määrin sekä tieteellisesti että poliittisesti. Aloitteet kohtaavat kuitenkin sekä ulkoisia että sisäisiä uhkia, eikä riittävää analyysiä yhteisöjen kaipaamasta tuesta ole. Yhteisöjen toteuttamat kestävyyskartoitukset mahdollistivat niiden omien vaihtoehtojen esittelemisen kestävyyden kehittämiseksi.

Hankkeen hyödynsaajia olivat alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt, jotka toteuttivat kollektiivisia biodiversiteetin suojelu- ja ennallistamisaloitteita. 120 osallistavassa kartoitusmenetelmässä koulutettua yhteisöedustajaa tavoitti hankkeen aikana noin 40 000 taloutta 229 yhteisössä, joissa kartoituksia toteutettiin. Sukupuolten tasa-arvon ja naisten osallistumisen edistämisellä oli erityinen rooli kartoitusprosesseissa.

 

Hankkeen maa tai alue : Africa, regional Tilijärjestö: National Association of Professional Environmentalists (NAPE) Hanke hyväksytty: 3.5.2016 Myönnetty tuki: 50 000 € Hankkeen toteutusaika: 05/2016 - 10/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet