Yhteisöpohjaisen ympäristönsuojelun vahvistaminen Afrikassa ja vähiten kehittyneissä maissa

Hankkeessa tuetaan alkuperäiskansojen järjestöjä tai muita paikallisyhteisöjen kanssa toimivia järjestöjä viidessä vähiten kehittyneessä ja Afrikan maassa (Ghana, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Nepal ja Tansania) toteuttamaan osallistava kartoitus alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen biokulttuuristen lähestymistapojen ja biodiversiteetin suojelun sekä ennallistamisen aloitteiden kestävyydestä. Lisäksi järjestetään kapasiteetin kehittämistapahtumia Community Conservation Resilience Initiativen (CCRI) kehittämässä osallistavan kartoituksen menetelmässä. Ugandalainen NAPE antaa teknistä tukea kartoitusta toteuttaville tahoille sekä järjestää kokouksia CCRI:ssä aiemmin mukana olleiden yhteisöjen uusille johtajille ja tukee heitä sovittujen suositusten toteuttamisessa. Toteutettavien, vähintään 15 kartoituksen alustavat tulokset dokumentoidaan viidessä kansallisessa raportissa. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen edustajien kapasiteettia tuoda esiin omia suosituksiaan relevanttien kansainvälisten ohjelmaprosessien yhteydessä vahvistetaan jakamalla strategista tietoa uutiskirjeiden, selontekojen, yhteisöradion, valokuvanäyttelyjen ja muiden viestintätyökalujen avulla, sekä edesauttamalla heidän valmistautunutta osallistumistaan kyseisiin prosesseihin. CCRI:n tulosten jakamiseksi toteutetaan vaikuttamiskampanja YK:n Biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa joulukuussa 2016 Meksikossa. Kartoitusten päätulokset jaetaan myös niihin osallistuneissa yhteisöissä sekä laajemmalle yleisölle mm. valtavirran ja sosiaalisen median, esitteiden ja radio-ohjelmien avulla.

Hankkeen tavoitteena on edistää toimivampaa juridista, poliittista, teknistä, taloudellista ja muuta tukea yhteisöpohjaisen ympäristönsuojelun kestävyyden ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin puuttumiseksi.
Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen suojelu- sekä ennallistamisaloitteiden merkitys biodiversiteetin suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä siihen sopeutumisessa tunnustetaan enenevässä määrin sekä tieteellisesti että poliittisesti. Aloitteet kohtaavat kuitenkin sekä ulkoisia että sisäisiä uhkia, eikä riittävää analyysiä yhteisöjen kaipaamasta tuesta ole. Yhteisöjen toteuttamat kestävyyskartoitukset mahdollistavat niiden omien vaihtoehtojen esittelemisen kestävyyden kehittämiseksi.

Hankkeen hyödynsaajia ovat alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt, jotka toteuttavat kollektiivisia biodiversiteetin suojelu- ja ennallistamisaloitteita. 100 osallistavassa kartoitusmenetelmässä koulutetun yhteisöedustajan odotetaan tavoittavan hankkeen aikana 7 500 henkilöä 15 yhteisössä, joissa kartoituksia toteutetaan. Sukupuolten tasa-arvon ja naisten osallistumisen edistämisellä on erityinen rooli kartoitusprosesseissa.
 

Hankkeen maa tai alue : Africa, regional Tilijärjestö: National Association of Professional Environmentalists (NAPE) Hanke hyväksytty: 3.5.2016 Myönnetty tuki: 50 000€ Hankkeen toteutusaika: 05/2016 - 09/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet