Pienviljelijöiden agroekologisen tuotannon vahvistaminen ja toimeentulo

Hankkeessa tavoitellaan maatalouden biodiversiteetin suojelun ja tuotannollisen hallinnan saamista paikallisyhteisöjen käsiin. Ruokasuvereniteetti ja sekä maaseudun tuottajien että kaupunkien kuluttajien kannalta tasa-arvoinen elintarvikejärjestelmä saavutetaan maatiaissiementen, ja perinnetietämyksen uudelleenarvottamisen avulla. Ruohonjuuritason organisaatioiden vaikuttamiskapasiteetti vahvistuu liittyen teollisen maatalouden toimijoiden aiheuttamiin paineisiin. Tällä kaudella Alianza Biodiversidad tukee erityisesti sellaisten uusien, paikallistasolta ponnistavien ajatusmallien rakentamista, jotka sallivat irtautumisen vallalla olevasta teollisesta tuotantomallista.

Välittömiä tavoitteita ovat i) edistää ymmärrystä ja tietoisuutta pien- ja alkuperäiskansaviljelijöiden kohtaamista ongelmista Latinalaisessa Amerikassa, sekä heidän tarjoamistaan, agroekologiaan ja ruokasuvereniteettiin liittyvistä ratkaisuista, ii) auttaa alueen paikallisten ja kansallisten organisaatioiden kapasiteetin rakentamista ruokasuvereniteetin ja agroekologian puolustamiseksi sekä paikallisten siemenverkostojen voimistamiseksi, iii) auttaa voimistamaan sosiaalisen liikkeen vaikuttamistyötä ja -strategioita tukemalla teollisen tuotannon invaasion vastustamista, iv) vahvistaa Alianza Biodiversidadin sisäistä toimintaa alueen ainutlaatuisena tuottajaorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymänä pienviljelijöiden harjoittaman agroekologian edistämiseksi.

Hankkeessa i) toimitetaan ja julkaistaan Biodiversidad, sustento y culturas -lehden 8 numeroa espanjaksi ja portugaliksi digitaalisena sekä yhdeksässä maassa painettuna, ii) ylläpidetään Biodiversidadla.org -sivustoa ja lähetetään viikoittaista uutiskirjettä, tarjotaan erillinen virtuaalitila alueen verkostoille, uutisoidaan merkittävistä tapahtumista, jaetaan sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa, ylläpidetään verkostojen ja kampanjoiden sivustoja, iii) tuotetaan analyyttisiä dokumentteja koulutuksiin ja tiedon jakamiseen sosiaalisten liikkeiden vahvistamiseksi (teemoina ruokasuvereniteetti, siemenlait, maatiaissiemenet, maakaappaukset, agroekologia, paikallisyhteisöjen kohtaamat uhat, teollinen maatalous, maatalouden biodiversiteetin kohtaamat uhat, tuotannon keskittyminen, suuret ruoanjakeluketjut, ilmastokriisi ja kestämättömät ratkaisut, vihreä talous, GMO, yksilajiset viljelmät ja agropolttoaineet, perinnetieto, yhteisvaurauden yksityistäminen), iv) fasilitoidaan alueellisia kokouksia kollektiivisen temaattisen keskustelun käymiseksi, v) järjestetään eritasoisia ja eri tavoin järjestettyjä koulutuksia (paikalliset työpajat, etäopintokurssit) ja vi) Alianza Biodiversidadin tapaaminen.

Hankkeen kumppaneita ja hyödynsaajia ovat sosiaaliset liikkeet, jotka kamppailevat agroekologiaan perustuvan ruoantuotantomallin puolesta Latinalaisessa Amerikassa. Valtaosa niistä kuuluu CLOCiin, mutta lisäksi tehdään yhteistyötä muidenkin liikkeiden ja verkostojen kanssa. Verkkosivuston osalta kohderyhmänä on myös laajempi yleisö. Epäsuora kohderyhmä ovat poliittiset päättäjät, joihin vaikuttamistyö kohdistuu, sekä teollisen maatalouden toimijat.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: Acción por la Biodiversidad (AcBio) Hanke hyväksytty: 16.3.2016 Myönnetty tuki: 85 000€ Hankkeen toteutusaika: 01/2016 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti