Tuki puuviljelmiin liittyvälle kampanjalle Latinalaisessa Amerikassa

Hankkeessa vahvistetaan Latinalaisen Amerikan puuviljelmien vastaista verkostoa (RECOMA) ja valitaan sen puitteissa muutamia plantaasitapauksia, jotka edustavat ns. ratkaisuja yhteiskunnalliseen ja ympäristökriisiin (kuten biomassa, agropolttoaineet ja REDD+). Koordinoidaan paikallisten järjestöjen kanssa selvityksiä ja tuotetaan tapauskertomuksia viljelmien vaikutuksista paikallisyhteisöihin. Jaetaan tapauskertomukset WRM:n uutiskirjeen avulla ja välitetään paikallisyhteisöille materiaaleja vastaavista tilanteista muissa maissa. Uruguaylaisen Grupo Guayubira -verkoston osalta dokumentoidaan uusia paikallisia tapauskertomuksia ja jaetaan kansallisella tasolla tietoa puuviljelmien vaikutuksista, niiden vaihtoehdoista, mahdollisen kolmannen sellutehtaan rakentamisesta ja hallituksen valmistelemasta REDD+ -hankkeesta. Verkostoidutaan sekä Latinalaisen Amerikan että metsäteollisuuden kotimaiden kansalaisyhteiskuntien toimijoiden kanssa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on jarruttaa puuviljelmien laajenemista voimistamalla niiden vastaista taistelua Latinalaisessa Amerikassa RECOMAn kautta ja Uruguayssa Guayubiran kautta. Tavoitteena on, että plantaaseja vastaan taistelevilla toimijoilla on käytössään enemmän tietoa uusista, plantaasien leviämistä edistävistä kehityskuluista, ja toisaalta että paikalliset puuplantaasien vastaiset taistelut saavat enemmän näkyvyyttä. Puuviljelmien etenemisen hillitsemisellä saataisiin vältettyä viljelmien negatiiviset vaikutukset vesistöihin, maaperään sekä kasvi- ja eläinkuntaan. Paikallisyhteisöt pystyisivät siten jatkamaan nykyisiä elinkeinojaan sekä -tapojaan. Hankkeen hyödynsaajia ja yhteistyötahoja ovat puuviljelmien vaikutusten alaiset paikallisyhteisöt, RECOMAn jäsenjärjestöt 10 maassa sekä muut WRM:n yhteistyötahot.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
18.11.2015
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
30 000€
Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Support to the Tree Monocultures Related Campaign in Latin America

Hakemuksen omarahoitusprosentti

%11.00