Konfliktista mahdollisuudeksi: oikeusperustainen metsiensuojelu Keniassa

Hankkeen lähtökohtana on oikeusperustainen ympäristönsuojelu, jossa metsistä riippuvaisilta yhteisöiltä suojelun nimissä viedyt maat palautetaan niiden yhteisomistukseen oikeuksien ja velvoitteiden saattelemina. Näin yhteisöt suojelevat ja käyttävät kestävästi metsiä suojelutoimijoiden tukemina. Kansallisella tasolla Chepkitale Indigenous Peoples Development Project (CIPDP) yhteistyötahoineen vaikuttaa Kenian metsistä riippuvaisten yhteisöjen maaoikeuksiin liittyvän lakiuudistuksen valmisteluun. Paikallistasolla tuetaan ogiekien ja sengwereiden kapasiteettia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, yhteisösäännöstöjen laadintaa ja niiden toimeenpanon seurantaa. Kansainvälisellä tasolla CIPDP esittelee Kenian metsäyhteisöjen tilannetta ja tavoitteita Maailmanpankin Inspection Panelille sekä Suomen ulkoministeriölle ja osallistuu Maailman metsäkongressin yhteydessä syyskuussa Durbanissa järjestettäviin kansalaisyhteiskunnan tapahtumiin osana laajempaa yhteistyötä Siemenpuun kanssa.

Keniassa on meneillään kriittinen vaihe metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja metsiensuojelun näkökulmasta. CIPDP on yhteistyöverkostoineen pystynyt kehittämään metsäyhteisöjen kapasiteettia ja yhteistyötä sen eteen, että valmisteltavana olevassa lakiuudistuksessa tunnustettaisiin metsäyhteisöjen maaoikeudet avaimena toimivaan metsiensuojeluun. Tuki yhteisöjen työlle on tarpeen, jotta ne pystyvät osallistumaan prosessiin täysipainoisesti. Hanke on jatkoa Siemenpuun, FPP:n ja Katiba Instituten viime vuonna tukemalle työlle.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteisömetsät tulevat suojelluiksi ja niihin kohdistuvat uhkat pystytään ehkäisemään metsäyhteisöjen toimivalla metsienhallinnalla. Yhteisöjen ruokaturva paranee. Hallituksen ja metsäyhteisöjen suhde paranee kun metsät tulevat suojelluiksi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Hankkeen hyödynsaajia ovat ne 150 000 metsistä riippuvaisten yhteisöjen jäsentä, joiden elämään ilman heidän tahtoaan perustetut 29 metsiensuojelualuetta vaikuttavat, heistä erityisen konkreettisesti 5 000 Chepkitalen ogiekiä ja 10 000 Embobutin sengweriä. Muita kohderyhmiä ovat Kenian hallituksen organisaatiot kuten Kansallinen maakomissio sekä metsä- ja suojeluviranomaiset KFS ja KWS.

Hankkeen maa tai alue : Kenya Tilijärjestö: Chepkitale Indigenous People Development Project (CIPDP) Hanke hyväksytty: 29.4.2015 Myönnetty tuki: 57 000€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta