Ekologisen demokratian dialogit Etelä-Aasiassa (SADED) 2015-2017

SADED pyrkii täsmentämään Ekologisen demokratian käsitettä ja hyödyntämään sitä kehityskysymyksiä koskevissa vuoropuheluissa sekä ympäristöön ja demokratiaan liittyvässä toiminnassa.  SADEDin käyttämä käsite Ekologinen swaraaj tarkoittaa mahdollisuutta autonomisempaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja kontrolliin luonnonvarojen käytössä. SADED järjestää erilaisia vuorovaikutteisia dialogeja, joissa pyritään ylittämään niihin osallistuvien tahojen usein lähtökohtaisesti vahvasti eroavat sosiaaliset ja ideologiset lähtökohdat. Näiden dialogien ja luomansa resurssikeskuksen avulla SADED pyrkii vahvistamaan verkostoja ja luomaan uusia koalitioita yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen yhteistyön perustaksi. Sekä Intiassa että muualla Etelä-Aasian alueella vaikuttavien paikallisten SADED-ryhmien toimintaa pyritään formalisoimaan ja tukemaan monipuoliseen omaehtoiseen toimintaan, kuten on toimittu Nepalissa, mihin on perustettu oma SADED-maayksikkönsä.

Alueellisten ja temaattisten ryhmien lisäksi SADED pyrkii tukemaan myös sellaisia toimintaryhmiä, jotka toimivat erilaisten marginalisoitujen ryhmien hyväksi (kuten adivasit, dalitit, naiset, maaseudun ja kaupunkien köyhimmät, järjestäytymätön työväestö, maattomat maatyöläiset jne.).

SADED vahvistaa edelleen toimintaansa liittyvää tiedonvälitystä ja kartoittaa myös uusia vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja tulosten jakamisen muotoja toiminnassaan. SADED vahvistaa myös eri temaattisten ryhmien puitteissa tapahtuvaa tutkimuksellisen aineiston arkistointia, jakamista ja hyödyntämistä erilaisen vaikuttavuustoiminnan tukena

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
19.2.2015
17.9.2015
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
200 000€
Hankkeen kesto (kk):
24kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED), 2015-2017

Hakemuksen omarahoitusprosentti

%10.00