Yhteisömaita koskevan yhteiskuntapolitiikan seuraaminen Baixo Amazonasissa

Hanke keskittyy aiempaa systemaattisempaan vaikuttamistoimintaan Baixo Amazonasin sosiaalisten liikkeiden vaatimusten toteutumiseksi. Sosiaalinen liike koostuu alueen keräilijäreservaattien asukkaita edustavista organisaatioista, jotka vaativat metsien suojelun ja niiden asukkaiden elämänlaadun parantamisen varmistavaa yhteiskuntapolitiikkaa. Hankkeessa systematisoidaan aluksi reservaattien ensisijaisimmat vaatimukset ja vaikutetaan sen jälkeen relevantteihin kunta-, osavaltio- ja valtiotason auktoriteetteihin. Näitä ovat mm. ympäristö-, maatalous-, terveys- ja opetusministeriö. Tähänastisen vaikuttamistoiminnan haasteena on ollut resurssipula valtiotason ministeriöihin vaikuttamiseksi. Viimekädessä päätökset kuitenkin tehdään kansallisella tasolla, aluetason auktoriteeteilta puuttuvat niin päätösvalta kuin resurssit.

Hankkeen tavoitteet ovat:

- tukea Baixo Amazonasin verkoston vaatimuksia valtion suuntaan kahdella tasolla: 1) alueen yhteisökäytöstä vastaavaan ministeriöön (reservaattien luvat, metsänhoito- ja käyttösuunnitelmat, kalastussopimukset ym.) ja 2) muista osa-alueista vastaaviin ministeriöihin (terveys, koulutus, liikenne, asutus ym.),

- tukea yhteisöreservaattien organisaatioiden vaikuttamistyötä omien kuntiensa suuntaan,

- tukea verkostoon kuuluvien organisaatioiden hankkeiden laadintaa,

- tukea pääkaupungissa Brasiliassa verkoston hankkeiden ja vaatimusten edistämistä.

Hankkeen hyödynsaajia ovat Baixo Amazonasin sosiaalisten liikkeiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden edustamat keräilijäreservaattien asukkaat, jotka saavat keräilystä elantonsa. Heitä on noin 40 000. Epäsuorasti alueella elää noin 200 000 ihmistä, joihin keräilyä koskevalla yhteiskuntapolitiikalla on vaikutuksensa. Kahden verkostoon kuuluvan reservaatin pinta-ala on 115 000 km².

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Instituto de Desenvolvimento Sustentável (ELO) Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 23 000€ Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti