Kaskiviljelyn paikalliset ympäristö-, sosiaali- ja terveysvaikutukset

Hankkeessa tehdään selvitys kaskiviljelytoiminnan paikallistason muodoista ja sen merkityksestä, toiminnan paikallisista ympäristöllisistä, sosiaalisista, taloudellisista ja terveysvaikutuksista sekä siihen tarjotuista toimeentulon vaihtoehdoista. Selvityksessä tuodaan esiin myös toiminnan institutionaalista ja lainsäädännöllistä kehikkoa ja viranomaistoimintaa suhteessa kiertokaskitalouteen. Selvitys pohjautuu kirjallisuusanalyysiin, yhteisöissä tapahtuviin talouskohtaisiin haastatteluihin sekä keskusteluihin muiden intressiryhmien, kuten esim. järjestöjen ja viranomaisten edustajien kanssa.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään järjestön omassa kaskiviljelyä sivuavassa toiminnassa sekä annetaan NAAn järjestöjen ja muiden paikallistaholla toimivien järjestö- ja viranomaistahojen kanssa. Selvityksestä laaditaan työn kokonaisuuden kattava raportti sekä erillinen yhteenvetoraportti kylätason haastattelu- ja seurantatutkimuksesta.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
29.10.2014
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
8 000€
Hankkeen kesto (kk):
8kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Towards understanding Environmental, Social and Health Implications of Shifting Cultivation in Odisha, Chhattisgarh and Andhra Pradesh