Kaskiviljelyn paikalliset ympäristö-, sosiaali- ja terveysvaikutukset

Hankkeessa tehdään selvitys kaskiviljelytoiminnan paikallistason muodoista ja sen merkityksestä, toiminnan paikallisista ympäristöllisistä, sosiaalisista, taloudellisista ja terveysvaikutuksista sekä siihen tarjotuista toimeentulon vaihtoehdoista. Selvityksessä tuodaan esiin myös toiminnan institutionaalista ja lainsäädännöllistä kehikkoa ja viranomaistoimintaa suhteessa kiertokaskitalouteen. Selvitys pohjautuu kirjallisuusanalyysiin, yhteisöissä tapahtuviin talouskohtaisiin haastatteluihin sekä keskusteluihin muiden intressiryhmien, kuten esim. järjestöjen ja viranomaisten edustajien kanssa.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään järjestön omassa kaskiviljelyä sivuavassa toiminnassa sekä annetaan NAAn järjestöjen ja muiden paikallistaholla toimivien järjestö- ja viranomaistahojen kanssa. Selvityksestä laaditaan työn kokonaisuuden kattava raportti sekä erillinen yhteenvetoraportti kylätason haastattelu- ja seurantatutkimuksesta.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Society for Promotion of Wastelands Development (SPWD) Hanke hyväksytty: 29.10.2014 Myönnetty tuki: 8 000€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta