Yhteisöpohjainen metsänhallinta ja lainsäädäntö Riaulla

Verkostohanke tähtää Riaun provinssin metsien suojeluun vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon, tukemalla kansalaisyhteiskunnan osallistumista metsäkadon pysäyttämiseksi, edistämällä ja valvomalla metsävaroihin liittyvän lainsäädännön toimeenpanoa, lisäämällä paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen osallistumista ja oikeuksia luonnonvarojen hallintaan ja suojeluun, sekä lisäämällä tehokasta ja kestävää maisematason hallintaa suosademetsäalueilla.
Hankkeen kohdealueet kattavat yli 50 prosenttia Sumatran saaren turvemaasta, joka vastaa 20 prosenttia koko Indonesian turvemaasta. Provinssin länsiosissa hanke kattaa myös vuoristoisemman metsäalueen, Rimban käytävän. Hankealueen ekosysteemeille tyypillistä on korkea lajien monimuotoisuus. Alue on tärkeä hydrologisesti, hiilinieluna, liikkumisessa sekä yhteisöjen elinkeinojen kannalta. Aluetta uhkaavat metsänhakkuut, deforestaatio sekä turpeen kuivuminen sellu- ja öljypalmuplantaasien vuoksi. Ongelmana ovat yhtiöt, jotka syyllistyvät lahjontaan, sekä korruptoituneet päättäjät. Metsien olemassaolosta riippuvaiset yhteisöt ovat marginalisoituneet yhtiöiden valta-aseman myötä.

Jikalaharin keskustoimiston kanssa hanketta toteuttaa neljä muuta ympäristöjärjestöä: Mitra Insani, Elang, Hakiki ja Jaringan Mayarakat Gambut Riau (JMGR), sekä Riau Corruption Trial (RCT), joka on korruptiota ja oikeudenkäyntejä seuraava yhteistyöelin. Keskeisiä metodeja ovat työpajat ja koulutukset, tiedonkeruu selvitysten ja arviointien tekemiseksi, vaikuttamistyö ja kampanjointi, sekä lakien toimeenpanon ja oikeusprosessien monitorointi.

Hankkeen ensisijaisina hyöndynsaajina on 29 kyläyhteisöä eri puolilla Riaun provinssia. Muita kohderyhmiä ovat, paikallishallinto, Indonesian keskushallinnon virkamiehet, alueella toimivat suuret metsäalan yritykset sekä Jikalaharin jäsenjärjestöt ja kansainväliset yhteistyötahot.
Hankkeen kautta ehkäistään Indonesian suuria metsäkadosta johtuvia hiilipäästöjä, edistetään yhteisöpohjaista metsien hallintaa, sekä alkuperäiskansojen maaoikeuksia. Monitorointityön odotetaan ehkäisevän metsävaroihin liittyviä rikoksia. Lisäksi Jikalahari-verkosto kapasitetti Riaun metsien suojelemiseksi vahvistuu, ja hankkeessa opittuja asioita voidaan käyttää muissa vastaavissa kamppailuissa.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Jikalahari Hanke hyväksytty: 29.10.2014 Myönnetty tuki: 342 000€ Hankkeen toteutusaika: 10/2014 - 09/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö