Hanketuki lyhyesti

Siemenpuulla on kahdeksan alueellista ja eri teemoihin keskittyvää yhteistyöohjelmaa, joiden kautta pääosa säätiön antamasta tuesta ohjautuu. Ohjelmien lisäksi vuosittain tuetaan pientä määrää erillishankkeita, joista suuri osa on perustajajärjestöjen suosittelemia. Siemenpuulla ei ole varsinaista avointa hakuikkunaa.

Globaali dialogi (Democratic Dialogues and Action for Buen Vivir and Sustainability –  Meaning of Just Life without Overconsumption) -ohjelmassa Siemenpuu tukee kestävään elämäntapaan ja vaihtoehtoisiin talousmalleihin liittyviä hankkeita Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Siemenpuu tukee Indonesiassa metsien ja turvemaiden suojelua sekä kestävää käyttöä edistäviä hankkeita. Niillä vahvistetaan metsäalueilla asuvien paikallisyhteisöjen elinmahdollisuuksia ja edistetään ympäristöjärjestöjen verkostoitumista.

Intialaisesta aktivistiperinteestä sekä globaalista kehitys- ja modernisaatiokriittisestä vuoropuhelusta kumpuava South Asian Dialogues on Ecological Democracy  (SADED) -verkosto pyrkii edistämään Etelä-Aasian yhteiskuntien demokraattista kehitystä. Siemenpuun tukemassa ohjelmassa tarkastelun keskiössä on yhteisöjen suhde ympäristöönsä, sitä koskevaan päätöksentekoon ja hallintaan.

Siemenpuun tukema National Adivasi Alliance (NAA) edistää ja valvoo alkuperäiskansa- eli adivasiyhteisöjen oikeuksia maahan – erityisesti metsiin ja niiden tarjoamaan toimeentuloon ja kulttuuriseen perustaan. Ohjelmassa pyritään voimallistamaan adivasiyhteisöjä ottamaan haltuunsa Intian vallitsevan lainsäädännön tarjoama rooli metsää ja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja paikallisessa hallinnassa.

Tamil Nadussa Siemenpuun tavoitteena on vahvistaa kestäviä toimeentulomuotoja osavaltion rannikkoalueilla ja kuivuudesta kärsivillä viljelytasangoilla. Ohjelmassa tuetaan kyläyhteisötason hankkeita luonnonmukaisessa maataloudessa ja vesivarojen kestävässä hyödyntämisessä sekä pyritään vahvistamaan yhteisöjen yhteistyötä oman elinympäristönsä elinvoimaisuuden vaalimiseksi. (Ohjelma päättyy vuonna 2016)

Siemenpuun Latinalaisen Amerikan ohjelman tavoitteina on, että a) Brasilian Amazonian keräilijäyhteisöt suojelevat aiempaa laajempaa osaa alueen sademetsistä ja saavat niistä kestävän elannon ja b) Latinalaisen Amerikan pienviljelijöiden biologisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen pienviljely jatkuu heidän hallitsemillaan mailla. Ohjelmaa toteutetaan tukemalla alueella kolmea kumppanuutta.

Malissa Siemenpuun ohjelman tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua Sikasson läänissä. Kumppanina on MFC–Nyetaa -järjestö, joka auttaa kansalaisten aktiivisessa osallistumisessa ympäristökysymyksiä koskevaan päätöksentekoon. Se tukee myös paikallisia kestäviä elinkeinoja vastapainona riistävälle kaivannaistoiminnalle.

Mekong-joen alueella Kaakkois-Aasiassa Siemenpuu tukee kestävän energiapolitiikan kehittämistä, joka perustuu hajautettuihin ja uusiutuviin energiamuotoihin sekä realistisiin energiasuunnitelmiin. Kumppanina on thaimaalainen Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) -järjestö, joka antaa koulutusta energiasuunnittelussa ja tekee yhdessä verkostoon kuuluvien Mekong-maiden järjestöjen ja tutkijoiden kanssa energiapoliittisia selvityksiä ja vaikuttamistyötä.