Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta

Nykyiset globaalit kriisit syntyvät ja kiihtyvät, koska taloudellisten voittojen tekeminen nähdään prioriteetiksi ja monikansalliseksi oikeudeksi. Valtioiden ja monikansallisten yritysten suunnitelmat ja hankkeet perustuvat usein kestämättömään resurssien käyttöön. Globaali kauppa ja investoinnit, kasvuorientoitunut talouspolitiikka sekä ilmasto-, vesi- ja biodiversiteettikriisit ovat yhteydessä pakkosiirtoihin, joista kärsivät erityisesti alkuperäiskansat, pienviljelijät ja maaseudun yhteisöt.

Eri puolilla globaalia Etelää elävillä yhteisöillä on usein samanlaisia kokemuksia kamppailuista sekä ylikulutusta ja pakkosiirtoja vastaan että hyvän elämän ja ihmisoikeuksien puolesta. On tärkeää tukea paikallisia, kansallisia ja globaaleja kamppailuja, joissa monikansallisten yritysten ympäristölle ja ihmisille haittaa aiheuttavia toimia pyritään säätelemään lakien ja sääntöjen avulla.

 

Kehityskriittiseen keskusteluun ja alkuperäiskansojen maailmankatsomuksiin perustuvan hyvän elämän (buen vivir) periaatteen mukaan pelkästään kestävien toimeentulojen rakentaminen ei riitä. Tarvitaan myös globaalin todellisuuden muuttamista. Globaalia muutosta taas ei tapahdu ilman kestävän elämän rakentamista paikallisilla tasoilla. Tämä merkitsee ihmisten omien elinehtojen ja toimeentulojen mukaista resurssien käyttöä, joka on sopeutunut ja sopeutuu ympäristön uusiutumiskykyyn. Ihmisten ja yhteisöjen oikeudet maahan, vesiin, metsiin sekä heidän omaan kulttuuriinsa on turvattava.

Paikallisia ratkaisuja globaaleihin kriiseihin

Siemenpuun Globaali dialogi – yhteistyöohjelmassa pyritään luomaan vuoropuhelua hyvästä ja oikeudenmukaisesta elämästä ilman maapallon resurssien ylikuluttamista. Kestävästi elävät yhteisöt eivät useinkaan pysty yksin estämään valtiota tai monikansallista yhtiötä kaappaamasta heidän maitaan tai metsiään, vaan ne tarvitsevat avukseen verkostoitumista muiden yhteisöjen kanssa.

Ohjelma avaa uusille ja vanhoille kumppaneillemme Etelässä uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön kestävien yhteisöjen oikeuksien puolesta eri maanosissa. Ohjelmassa avataan myös alueellista ohjelmayhteistyötä Itä-Afrikassa. Dialogin avulla luodaan ymmärrystä erilaisille kestäville tavoille käyttää ja pitää hallussa yhteisöjen elinympäristöjä sekä säilyttää niiden uusiutuminen. 

Vastatoimet ekologisille kriiseille, ilmastonmuutokselle ja globaalisaatiolle ovat hyvin monenlaisia, riippuen erilaisista paikallisista ympäristöistä ja konteksteista. Globaalia keskustelua näistä vastatoimista, erilaisista ekologian ja kestävyyden käsityksistä sekä myös käsityksistä Äiti Maasta ja sen elämästä ja oikeuksista tarvitaan. Globaalin dialogin tarkoituksena on tarjota tasa-arvoinen ja avoin tila ryhmille tuoda esiin näkemyksiään oikeudenmukaisista ja kestävistä tavoista käyttää ja hallita yhteistä maapalloamme. Dokumentoimalla kestäviä elämänmuotoja niitä voidaan tuoda myös laajemman yleisön tietoisuuteen.

Lue Mira Käkösen kirjoittama lyhyt kuvaus buen vivir -elämänkatsomuksesta.

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

Focus on the Global South järjesti Siemenpuun tuella vuonna 2013 keskusteluja aasialaisten alkuperäiskansojen, järjestöjen ja sosiaalisten liikkeiden kanssa buen vivir/vivir bien -maailmankatsomuksesta ja vastaavista aasialaisista konsepteista. Keskusteluiden pohjalta syntyi From Latin America to Asia: Learning from our roots - A conversation on Vivir Bien -vihkonen, jonka voit ladata tästä (pdf, 5,8 mt)

Siemenpuun kumppani Global Forest Coalition on koordinoinut selvitysten tekemistä paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen metsiensuojelualotteista. Tämän Community Conservation Resilience Initiative (CCRI) -hankkeen tuloksia julkaistiin marraskuussa 2015. Lataa hankkeen pdf-raportti tästä (8,9 Mt). Suojelualoitteista puhuttiin myös Siemenpuun tukemassa Fostering Community Conservation -konferenssissa Durbanissa syyskuussa 2015. Siemenpuun sivuilta löytyy uutisia ja blogeja Durbanin konferessista.

 

Vuonna 2015 valmistunut dokumenttifilmi "A Mangrove Movement in Sunderban" Siemenpuun tukemasta magrovensuojelusta ja perinteisistä elinkeinoista Sundarbanin alueella Intiassa.

 

Kambodzhassa Siemenpuu tuki Mother Nature -järjestön kautta vuosina 2014-15 Areng-laakson yhteisöjä heidän kampailussaan suunniteltua patoa vastaan. Patohanke onnistuttiin pysäyttämään ja Arengin laakson metsät ja joki suojelemaan. Kampanjasta on runsaasti media-artikkeleita ja videoita Mother Naturen nettisivuilla. Lue myös hankkeen koordinaattorin artikkeli The Guardianissa.

 

Mosambikissa Siemenpuu on tukenut ADECRU-järjestön "Megaprojektien kolhaisemien liike" -hanketta vuodesta 2012. Hankkeessa on kerätty paikallisyhteisöjen kokemuksia ja tehty vaikuttamistyötä suurten plantaasihankkeiden, kuten ProSavanan, tiimoilta. Vuonna 2015 Siemenpuu tuki ADECRUn videon 'Land grabbed, Life stolen' portugalinkielisen version tekemistä. Ylläolevaan versioon on lisätty englanninkielinen tekstitys.

 

Siemenpuun tukema Intian ilmasto-oikeudenmukaisuusverkosto (India Climate Justice, ICJ) on julkaissut vuosina 2013-16 ilmastokysymyksistä ja oikeudenmukaisuudesta kertovaa Mausam-lehteä, joita on julkaistu englannin lisäksi myös hindiksi ja marathiksi. Lehdissä on Intian energia- ja ilmastoasioita koskevien artikkeleiden lisäksi myös kansainvälisiä ilmasto-aiheita. Voit ladata lehtien englanninkieliset pdf-versiot tästä: Mausam 1 (12/2013), Mausam 2 (5/2014), Mausam 3 (1/2015), Mausam 4 (4/2015), Mausam 5 (11/2015) ja Mausam 6 (6/2016).

Vuonna 2013 Siemenpuun tukemana ICJ-verkoston hankkeessa tehty video "Tales of climate change and development" kertoo Bengalinlahden saarten ilmastopakolaisista ja kehityksen uhreista.

 

16.8.2016

San Juan Copalan alkuperäiskansayhteisöön matkalla olleen ihmisoikeustarkkailijoiden karavaanin jäsenet Bety Cariño ja Jyri Jaakkola murhattiin puolisotilaallisen ryhmän väijytyksessä 2010. Väijytyksestä lähtien Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Socialissa mukana olevat asianajajat ovat peräänkuuluttaneet syyllisten pidättämistä, tuomitsemista ja vangitsemista, jotta tapaus ei jäisi rankaisematta.

24.5.2016

Hanke täydentää ZIMSOFFin ja UNACin (Mosambik, Manican provinssitason liiton UCAMAn kautta) tekemää työtä pienviljelijöiden siemenoikeuksien saavuttamiseksi Afrikan siemeniin liittyvää itsehallintaa edistämällä, huomioiden COMESAn (Common Market for Eastern and Southern Africa) ja SADC:n (Southern Africa Development Community) alaisten siemensäännösten puitteissa meneillään oleva siemenlakien yhtenäistäminen.

18.4.2016

Hankkeessa tuetaan alkuperäiskansojen järjestöjä tai muita paikallisyhteisöjen kanssa toimivia järjestöjä viidessä vähiten kehittyneessä ja Afrikan maassa (Ghana, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Nepal ja Tansania) toteuttamaan osallistava kartoitus alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen biokulttuuristen lähestymistapojen ja biodiversiteetin suojelun sekä ennallistamisen aloitteiden kestävyydestä. Lisäksi järjestetään kapasiteetin kehittämistapahtumia Community Conservation Resilience Initiativen (CCRI) kehittämässä osallistavan kartoituksen menetelmässä.

29.4.2015

Hankkeen lähtökohtana on oikeusperustainen ympäristönsuojelu, jossa metsistä riippuvaisilta yhteisöiltä suojelun nimissä viedyt maat palautetaan niiden yhteisomistukseen oikeuksien ja velvoitteiden saattelemina. Näin yhteisöt suojelevat ja käyttävät kestävästi metsiä suojelutoimijoiden tukemina. Kansallisella tasolla Chepkitale Indigenous Peoples Development Project (CIPDP) yhteistyötahoineen vaikuttaa Kenian metsistä riippuvaisten yhteisöjen maaoikeuksiin liittyvän lakiuudistuksen valmisteluun.

29.4.2015

Hanke jatkaa All India Forum of Forest Movementsin (AIFFM) työtä, jota Siemenpuu on tukenut myös aikaisemmissa hankkeissa 2013–2014. Kamppailua metsäyhteisvaurauden takaisin saamiseksi ja suojelemiseksi tuetaan keskittymällä sopivien ruohonjuuritason yhteisvaurauden hallintainstituutioiden perustamiseen sekä sopivien poliittisten ja organisatoristen strategioiden kehittämiseen osavaltioiden, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

19.2.2015

Hankkeessa kansainvälisen pienviljelijäliikkeen La Via Campesinan jäsenet, zimbabwelainen ZIMSOFF ja mosambikilainen UNAC kokoontuvat keskustelemaan niiden koordinaatiovastuista alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ja laativat strategian pienviljelijöiden taistelun tukemiseksi itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Ne järjestävät jäsentensä välisiä kokemustenvaihtovierailuja, joilla identifioidaan yhteisöpohjaisten siementenhallintajärjestelmien hyviä käytäntöjä. Ne taltioidaan videolle ja paperille viljelijöiden kesken jaettaviksi.

25.11.2014

Hankkeessa 1) järjestetään metsistä riippuvaisten kenialaisten alkuperäiskansojen kanssa kolme työpajaa liittyen ilmastonmuutoksen torjumisen turvalausekkeisiin, ihmisoikeusnormeihin ja mekanismeihin, 2) tuetaan kolmen metsistä riippuvaisten alkuperäiskansojen edustajan dialogia hallituksen tai siihen liittyvien toimijoiden kanssa turvalausekemekanismeista ja standardeista, sekä 3) tuotetaan ja julkaistaan IPACCin materiaali alkuperäis- ja paikallistiedon sisällyttämisestä kansallisiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioihin UNFCCC:n COP20:ssa Limassa, Perussa.

29.10.2014

Hankkeessa tehdään selvitys kaskiviljelytoiminnan paikallistason muodoista ja sen merkityksestä, toiminnan paikallisista ympäristöllisistä, sosiaalisista, taloudellisista ja terveysvaikutuksista sekä siihen tarjotuista toimeentulon vaihtoehdoista. Selvityksessä tuodaan esiin myös toiminnan institutionaalista ja lainsäädännöllistä kehikkoa ja viranomaistoimintaa suhteessa kiertokaskitalouteen. Selvitys pohjautuu kirjallisuusanalyysiin, yhteisöissä tapahtuviin talouskohtaisiin haastatteluihin sekä keskusteluihin muiden intressiryhmien, kuten esim.

25.9.2014

Hankkeella "Movimento dos atingidos por megaprojectos" halutaan kasvattaa mosambikilaisten pienviljelijäyhteisöjen kapasiteettia puolustaa oikeuksiaan ja luonnonvarojaan kaivos- ja maatalousmegahankkeiden puristuksessa, sekä yhdistää yhteisöjä suuremmaksi liikkeeksi. Hankkeen puitteissa järjestetään paikallistason keskustelu- ja koulutustyöpajoja vaikuttamis- ja kampanjointityöstä sekä kokemustenvaihtoa yhteisöjen välillä. Megahankkeiden ja niitä tukevien kansallisten ohjelmien aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuksia dokumentoidaan ja julkistetaan.

25.9.2014

Hanke jatkaa ilmastonmuutokseen ja yhteisöoikeuksiin liittyvää selvitys- ja kampanjointityötä, jota Siemenpuu tuki aiemman DISHA:n vuosina 2012-2013 hallinnoiman hankkeen (11018AAS) kautta. Hankkeessa tuetaan edelleen India Climate Justice (ICJ)  -verkostoa ja hankevastaavana on sama tutkija-aktivisti Soumitra Ghosh, mutta nyt tilijärjestönä toimii RVC. Toteutuksesta vastaa Koillis-Intiasta käsin toimiva ryhmä, jolla on laajaa kokemusta ilmasto- ja katastrofityöstä.

25.9.2014

Mother Nature on vapaaehtoisista koostuva järjestö ja kansanliike, jossa on mukana paikallisten alkuperäisyhteisöjen edustajia, nuoria aktivisteja ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

21.11.2013

Hankkeessa työskennellään haavoittuvien ryhmien (kuten paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen) tarkoituksenmukaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi Convention on Biological Diversity (CBD) -prosesseihin. Hankkeessa tuetaan yhteisöedustajien osallistumista CBD kokouksiin, mahdollistetaan heidän huoliensa, paikallisiin käytäntöihin liittyvien aloitteiden ja inputtien kuuleminen ja sitä kautta monipuolistetaan CBD prosesseja sekä varmistetaan, että COP päätökset ovat sovellettavissa todellisen maailman tilanteisiin. Osallistamisen tapoina hankkeessa mm.

15.11.2012

Surinamilaisen kaliña ja lokono-alkuperäiskansojen edustajat matkustavat Etelä-Guyanaan wapichan kansan luo oppimaan, miten yhteisöperustaista aluehallintoa suunnitellaan.

Sorry no organisations available.

Sivut

2.9.2015

Global Forest Coalition järjesti yhteisöpohjaisen metsiensuojelun konferenssin Durbanissa, Etelä-Afrikassa 31.8.-4.9.2015. Siemenpuu oli mukana tukemassa konferenssia. Säätiön edustajat kertovat tässä blogissa väläyksiä paikan päältä.

 

 

 

20.10.2014

Perhaps it was because the freezing temperatures in the negotiation rooms cooled the tempers of certain countries, but the 12th Conference of the Parties of the Biodiversity Convention succeeded to adopt a wide range of decisions in a remarkably smooth way. Even a polemic issue like the need to apply the precautionary principle to synthetic biology as a new risky technology was resolved before the final hours of the conference.

14.10.2014

Today is the day when the Ministers will join us, having wasted a significant amount of CO2, money and travel time to join us busy biodiversity bees here in The Big Fridge. Of course they are welcome, but it is a bit unclear what these high-level people are actually going to do in Pyeongchang, except for listening to yet another select group of Friends of the Secretariat who will tell them how to conserve biodiversity.