Foundation for Community Initiatives (FCI)

Vuonna 2004 perustettu FCI edistää erityisesti naisten yhteisöpohjaisia aloitteita, joissa tähdätään inklusiiviseen ja yhteisölähtöiseen kestävään kehitykseen. Se työskentelee neljässä teemassa viiden maakunnan alueella Liberiassa, tavoittaen vuosittain 50 000 hyödynsaajaa. Metsien hallinnassa FCI edistää naisten ja nuorten kapasiteettia osallistua yhteisöpohjaiseen metsienhallintaan, naisjohtajuutta, yhteisömetsäoikeuksia sekä tasa-arvoista hyödynjakoa. Maanhallinnan ohjelmassaan FCI auttaa yhteisöjä varmistamaan maaoikeudet naisille ja nuorille yhteisötasolla, sekä kehittämään sukupuolten tasa-arvoon perustuvia maanhallinnan päätöksentekojärjestelmiä. Naisten taloudellisen valtaistamisen ohjelmassa tuetaan naisten taloudellisen itsenäisyyden saavuttamista erilaisten tulonhankinta-aloitteiden avulla sekä naisten että heidän perheidensä tarpeiden tyydyttämiseksi. Naisten ja tyttöjen suojelun ja oikeuksien ohjelmassa ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja parannetaan heidän turvallisuuttaan yhteisöissä. FCI:n työmenetelmiin kuuluvat naisten, perinteisten johtajien, miesten ja nuorten ryhmien kanssa työskentely paikallisyhteisöissä sekä vaikuttamistyön areenoiden rakentaminen kansallisella tasolla, yhteisötason koulutukset, verkostoituminen muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa, kylätason säästö- ja lainaryhmät, sekä miespuolisten arvojohtajien mentorointi naisten oikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi kylien päätöksenteossa. FCI on aktiivinen neljässä kansallisessa kansalaisyhteiskunnan koalitiossa: NGO Coalition of Liberia, Civil Society Network on Land Rights, naisten oikeuksiin keskittyvä Enough Campaign ja Women NGO Secretariat of Liberia.